Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska drivas så att ägarnas intressen tillvaratas.

ICA Gruppen är ett publikt bolag med säte i Stockholm, Sverige. Aktiebolagslagen utgör grunden för styrningen av bolaget.

De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, Vd-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer.

Läs mer Läs mer

Årsstämma 2022

ICA Gruppen höll årsstämma 2022 tisdagen den 31 maj 2022. Läs mer ›

 

Ladda hem

ICA Gruppens styrelse

Styrelsens ansvar är att förvalta ICA Gruppens angelägenheter och samtliga aktieägares intressen. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att fastställa verksamhetsmål och strategi, tillsätta, utvärdera och vid behov avsätta Vd. Vidare ska styrelsen se till att systemen för uppföljning och kontroll av verksamheten är effektiva...

Läs mer Läs mer

Bolags-/Årsstämma

ICA Gruppens årsstämma hålls i Stockholmsområdet under första halvan av kalenderåret. Tid och ort för stämman samt information om aktieägares rätt att få ärende behandlat på stämman meddelas senast i samband med tredje kvartalsrapporten på hemsidan. Kallelse till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

Läs mer Läs mer

Kontaktpersoner

Frans Benson

IR Direktör

Har du hamnat fel?

Vi har endast möjlighet att besvara finansiella frågor. Har du en fråga rörande annan verksamhet inom ICA Gruppen? Vänligen vänd dig direkt till:

Kundtjänst
Media/Press
Leverantörer/Potentiella leverantörer
Jobbförfrågningar