Klimatkompensation

På ICA Gruppen klimatkompenserar vi sedan 2020 för samtliga klimatutsläpp i vår egen verksamhet, det vill säga den klimatpåverkan som kommer från våra butiker, apotek, lager, kontor och transporter.

Klimatkompensation kan aldrig ersätta det vi gör för att minska utsläppen i vår egen värdekedja: genom åtgärder i vår egen verksamhet, genom att kräva att våra leverantörer antar vetenskapligt baserade klimatmål, och genom vår ambition att halvera klimatpåverkan från kundernas köp av livsmedel till 2030. Men samtidigt som vi gör det, är klimatkompensation ett utmärkt komplement som bidrar till att accelerera klimatarbetet på global nivå.


Hur ICA Gruppen klimatkompenserar

ICA Gruppen klimatkompenserar i projekt som är noggrant utvalda tillsammans med vår partner South Pole för att säkerställa att de bidrar till klimatnytta och hållbar utveckling. Alla projekt är tredjepartscertifierade av minst två olika oberoende standarder. För oss har det varit viktigt att hitta projekt som vi är säkra på är additionella, det vill säga att de inte hade hänt utan vårt och andras bidrag genom klimatkompensation, att vi kan vara trygga i att den beräknade klimatnyttan uppstår, och att projekten inkluderar lokala samhällen och bidrar positivt även till andra aspekter av hållbar utveckling.

Vi har valt att klimatkompensera i länder som ingår i vår leverantörskedja; Zimbabwe, Indien, Kina, Thailand och Vietnam. Projekten bidrar till klimatarbetet på olika sätt. Genom utbyggnad av sol- och vindenergi ersätts fossil energi med förnybar, genom att bevara och plantera skog binds koldioxid från atmosfären, och genom att ta tillvara biomassa och skapa biogas från avfall genereras förnybar energi.


Våra klimatkompensationsprojekt

Skydd av skog i Kariba, Zimbabwe

I Kariba skyddas och bevaras ett stort område med skog, vilket utöver klimatnyttan främjar biologisk mångfald. Samtidigt bedrivs projektverksamhet inom bland annat regenerativt jordbruk, biodling och brandhantering. Projektet bidrar också till lokal samhällsutveckling, genom att stödja lokal hälso- och sjukvård och utbildning.

Se film om projektet ›

Certifieringar: REDD+, VCS+, CCBS

Vindkraft i Madhya Pradesh, Indien

Genom installation av vindturbiner i den indiska delstaten Madhya Pradesh skapas förnybar el, vilket kan ersätta fossila energikällor och därmed bidra till ett minskat klimatavtryck från lokal energiproduktion. Utöver utbyggnaden av vindkraft bidrar projektet till flera andra dimensioner av hållbar utveckling i lokalsamhället, genom exempelvis förbättrad vattenanvändning, utbildningsprogram, och trädplantering.

Certifieringar: GS (Gold Standard), VER (Verified Emissions Reductions)

Från avfall till hållbar kompostering, Vietnam

Avfall som lämnas på öppna soptippar ger upphov till stora utsläpp av växthusgasen metan. Genom Vietstar-projektet undviks utsläpp, då avfall istället samlas in och sorteras. Det organiska avfallet återvinns sedan till gödsel, som kan användas av lokala bönder för att förbättra jordkvalitet och skördar. Den lokala ekonomin stärks dessutom genom lokala arbetstillfällen och kompetensutveckling.

Certifieringar: GS (Gold Standard), CER

Biogas från stärkelseproduktion, Thailand

Produktion av stärkelse från cassava är en stor industri i Thailand, men ger upphov till stora utsläpp av växthusgasen metan från avloppsvattnet. I Nakhon-projektet förbättras vattenreningen och biogas produceras från infångat metan. Det gör att de tidigare utsläppen undviks, samtidigt som energin kan ersätta fossila energikällor. Utöver klimatnyttan bidrar projektet också till stora förbättringar i den lokala luft- och vattenkvaliteten.

Certifieringar: GS, CER

Förnybar energi från sol, Thailand

Genom projektet Siam Solar i Kanchanaburi och Suphanburi-provinserna i centrala Thailand genereras förnybar el från solenergi. Utbyggnaden av solkraftsparken minskar Thailands beroende av importerad energi och driver både nationell och regional ekonomisk tillväxt. Förutom att möta energibehoven från regionala thailändska samhällen, förbättrar projektet lokal infrastruktur och skapar arbetstillfällen för lokala kvalificerade och okvalificerade arbetare inom tillverkning, installation, drift och underhåll av utrustning.

Certifieringar: GS (Gold Standard) och VER (Verified Emissions Reductions)

Skydd av skog i Guizhou, Kina

Genom projektet Qianbei beläget i Guizhou-provinsen i södra Kinas karstregion skyddas ett stort skogsområde och inhemska träd återplanteras i området. Planteringsområdena är strategiskt belägna för att återställa skogsområden och återställning av livsmiljöer. Lokalbefolkningen anställs och utbildas av projektet för att utföra trädplanteringen, vilket även ger en positiv effekt till den lokala ekonomin.

Certifieringar: VCS (Verified Caron Standard) och CCB (Climate, Community and Biodiversity)