Frågor och svar

Har du frågor som handlar om ICA Gruppens hållbarhetsarbete? Börja gärna med att kolla i vår lista bland vanliga frågor.

Hur styrs ICAs hållbarhetsarbete?

Den strategiska inriktningen för ICA Gruppens hållbarhetsarbete fastställs av styrelsen genom hållbarhetsutskottet och styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser. Hållbarhetsutskottets uppgifter grundas i Kodens föreskrifter om styrelsens ansvar för att sätta riktlinjer för hur Bolaget ska verka i samhället. Utskottet bereder bland annat policyer för affärsetik och hållbarhet, hållbarhetsredovisningar (års- och kvartalsvis) och arbetar med uppföljning inom affärsetik och hållbarhet. Vidare utför styrelsen årligen en genomgång av Bolagets hållbarhetsarbete. Genomgången omfattar riskanalys, etiska dilemman och djupare utbildning kring särskilt identifierade områden.

Vd är ansvarig för hållbarhetsfrågorna inom koncernen men ledningen av det löpande hållbarhetsarbetet har delegerats till Direktör Corporate Responsibility. Denna roll ingår i ICA Gruppens koncernledning (IMT). Koncernledningen har, under ledning av Direktör Corporate Responsibility, i uppdrag att utveckla och i förekommande fall följa upp Bolagets hållbarhetsarbete. Till stöd för koncernledningen och Direktör Corporate Responsibility har Bolaget inrättat en kommitté benämnd Sustainability Work Group. Denna kommitté är tvärfunktionell och bereder ärenden avseende hållbarhet. Koncernledningen föreslår för styrelsen prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen. Därutöver har koncernledningen i uppdrag att för styrelsen föreslå policyer och revidering av befintliga policyer.

Läs mer om hur ICAs hållbarhetsarbete styrs ›

Vad har ICA för hållbarhetsstrategi?

ICAs koncernstrategi består av fem långsiktiga strategiska teman, som tillsammans utgör grunden för ICA Gruppens alla verksamheter. Ett av dessa teman är "En positiv kraft" - vi ska leda utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle.

ICA Gruppens strategiska prioriteringar ›

Vad innebär För en god morgondag?

För en god morgondag är en kommunikationsplattform för att tydliggöra ICA Gruppens hållbarhetsarbete. För en god morgondag är samlingsnamnet och under det finns fem områden; lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet. Det finns tydliga ambitioner och mål för varje område och alla delar av ICA Gruppen har aktiviteter inom respektive område. För en god morgondag manifesterar att arbetet kring hållbarhet aldrig kommer att stanna, det är något som vi ständigt måste jobba med och som ska finnas i allt vi gör.

Är ICA anslutet till FNs Global Compact?

Ja, ICA är sedan 2004 anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact och tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption.

Har ICA en uppförandekod?

ICA Gruppen har ett antal policyer som är obligatoriska för alla medarbetare och bolag och klargör regler och krav för medarbetare. Bland annat finns en hållbarhetspolicy, en policy för affärsetik och en kundpolicy. Våra krav på leverantörer baseras på policyerna och klargörs i avtal – bland annat finns tydliga formuleringar om produktsäkerhet, djuromsorg, innehåll, spårbarhet, affärsetik, miljö och socialt ansvar i avtalen.

Vad är ICAs största klimatpåverkan?

Nära två tredjedelar av ICAs totala direkta klimatpåverkan sker i butiksledet, resterande påverkan kommer huvudsakligen från lagerdrift och transporter.

Vad gör ICA för att minska sin klimatpåverkan?

ICA Gruppen har en mängd aktiviteter för att minska vår klimatpåverkan. Vårt viktigaste mål på koncernnivå är att ICA Gruppen ska vara klimatneutral 2020. Med klimatneutral avses den klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor i både den svenska och baltiska verksamheten. Minskningen ska mätas utifrån en vetenskaplig metod framtagen av bland andra FN och WWF.

ICA ska nå detta genom att minska klimatpåverkande utsläpp och ökad resurseffektivitet, men även genom att klimatkompensera den klimatpåverkan som inte kan elimineras i ICAs drift till 2020. Målet är satt utifrån metoden för vetenskapligt baserade klimatmål som är framtagen av WWF, FN Global compact, CDP och Word Resources Institute. ICA Gruppen räknar med att kunna minska sin klimatpåverkan med cirka 70% och resterande del kommer vi att klimatkompensera.

Vilka hållbarhetsmål har ICA?

På koncernnivå har vi sex hållbarhetsmål. ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020, 100 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade, Minst 90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision innan utgången av 2020, 90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade vid utgången av 2020, Senast 2020 ska ICA Gruppen vara den aktör på marknaden som enligt konsumenternas uppfattning tydligast hjälper dem att göra hälsosamma val och ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025, jämfört med basåret 2016.

Läs mer om ICA Gruppens hållbarhetsmål ›

Hur kvalitetssäkrar ICA sina produkter?

ICAs kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner och processer för att uppnå spårbarhet och kontroll när det gäller sortiment och hantering av varor. ICA lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra verksamheten och ligger långt fram när det gäller certifiering inom dagligvarubranschen. ICA arbetar med revisioner, spårbarhetskontroller, granskning av produkters innehåll och märkning, produkttester och strukturerad kvalitetssäkring inom logistik och butik.

Hur arbetar ICA med palmolja?

ICA Gruppen stödjer Consumer Goods Forums resolution för att uppnå noll avskogning senast 2020 i viktiga råvarusektorer genom att endast köpa ansvarsfullt odlad palmolja. 100% av palmoljan i ICA Gruppens egna varor ska vara RSPO-certifierad. ICA Gruppen är även medlem i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Hur arbetar ICA med soja?

ICA Sverige stödjer Consumer Goods Forums resolution för att uppnå noll avskogning senast 2020 i viktiga råvarusektorer genom att säkerställa att den soja som används i produkter för humankonsumtion samt som foderråvara till kött- och mjölkproducerande djur är ansvarsfullt producerad. Det innebär att 100% av den soja som använd i ICA Sveriges egna märkesvaror är certifierad eller täcks av certifikat för motsvarande volym. ICA Gruppen är medlem i RTRS (Round Table on Responsible Soy) och i den Svenska Sojadialogen.

Hur säkrar ICA att leverantörerna har schyssta arbetsvillkor?

ICA Gruppens fasta övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. ICA säljer produkter från hela världen, och ska ha kännedom om var produkterna kommer ifrån och under vilka villkor de har producerats. ICA accepterar inte diskriminering, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete eller andra brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i bolagets policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. ICA finns också representerade ute i världen för att bättre kunna samarbeta med leverantörerna, kontrollera produktionen och verka för förändring genom utbildningsinsatser, projekt samt samarbeten med andra branschaktörer. ICAs krav baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILOs (International Labour Organisation) kärnkonventioner. ICA stödjer också Consumer Goods Forums ”Forced Labour Resolution”. Det övergripande målet är att alla ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha genomgått en social revision.

Vilket ansvar tar ICA för att främja goda matvanor?

Vi har i många år arbetat aktivt och målmedvetet för att uppmuntra kunderna till en livsstil som gagnar såväl den egna hälsan och miljön som samhället i stort. Att öka intaget av frukt, grönsaker och baljväxter ger fördelar för både klimatet och den egna hälsan. Vi stödjer våra kunder exempelvis genom att erbjuda hälsosamma produkter och genom att uppmuntra till fysisk aktivitet och ökad kunskap. Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, dieter, allergier och livsstil kan vi sprida kunskap och inspirera våra kunder till en hälsosam livsstil. Arbetet utgår från officiella, nordiska kostråd och näringsrekommendationer.

Vi för också en kontinuerlig dialog med politiker, myndigheter, branschkollegor och andra intressenter om hur handeln kan bidra till att minska folkhälsoproblemen.

Hur säkerställer ICA djuromsorg?

ICAs produkter ska tillverkas under värdiga förhållanden. Djur ska inte fara illa och naturliga råvaror ska inte förändras utan goda och genomtänkta syften. Vi ska så långt det är möjligt säkerställa god djuromsorg. Med detta menar vi att:

  • djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
  • djur ska hållas och skötas i en djurvänlig miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
  • djur ska ges tillräcklig omsorg och tillsyn.
  • vi accepterar inte att antibiotika används i förebyggande syfte vid djuruppfödning.
  • kött från utrotningshotade djur får inte säljas.
  • vi ställer oss positiva till produktionsanläggningar som använder tredjepartssystem för att säkerställa godtagbar djurhållning.
Hur ställer sig ICA till genteknik (GMO)?

ICA Gruppen säger generellt nej till alla GMO-märkta produkter. Om vi ska godkänna en sådan produkt ska det finnas en tydlig konsumentnytta och godkännas av ICAs koncernledning. ICA Gruppen har i dagsläget inte godkänt någon GMO-märkt produkt.

Hur ser ICA på tillsatser?

Tillsatser ska användas restriktivt och medföra ett tydligt mervärde för kunden, till exempel förbättrat näringsvärde, säkerhet, hanterbarhet, utseende och smak. I innehållsförteckningen ska alla ingredienser alltid deklareras så att kunden kan göra ett medvetet val. Vissa tillsatser kan orsaka överkänslighetsreaktioner eller ha andra negativa effekter. Vi följer de vetenskapliga rapporterna kring dessa tillsatser och kan välja att begränsa användningen i produkter under eget varumärke.

Vi tillåter inte azofärger i livsmedel. Vi tillåter inte heller andra färgämnen i baslivsmedel som smör, mjölk, cerealier, mjöl, socker, kött, fisk, frukt och grönsaker.

Hur ställer sig ICA till sponsring?

Ett av ICAs övergripande mål är att vara en positiv kraft i samhället. Sponsring sker i samarbete med organisationer som jobbar för goda syften, hälsosamma levnadsvanor eller bra och hälsosam mat.

Vem ska jag kontakta om jag vill diskutera sponsring?

Rent praktiskt så ligger sponsringsfrågorna på respektive bolag inom ICA Gruppen.

Här hittar du kontaktuppgifter till bolagen ›

Hur ser ICA Gruppen på att betala skatt?

ICA Gruppen har en skattepolicy, som årligen fastställs av styrelsen. Policyn beskriver riktlinjer för hur skattefrågor ska hanteras inom koncernen. ICA Gruppen följer gällande skattelagstiftning i varje land som verksamheten bedrivs i. Alla beslut om verksamheten fattas på affärsmässiga grunder och skatteeffekter är en följd av dessa beslut.

ICA Gruppen skapar arbetstillfällen och bidrar till skatteintäkter i de lokala ekonomier där koncernen är verksam.

ICA Gruppen använder cookies och liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera. Läs mer om cookies