Frågor och svar

Har du frågor som handlar om ICA Gruppens hållbarhetsarbete? Börja gärna med att kolla i vår lista bland vanliga frågor.

Hur styrs ICAs hållbarhetsarbete?

Den strategiska inriktningen för ICA Gruppens hållbarhetsarbete fastställs av styrelsen genom hållbarhetsutskottet och styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser. Hållbarhetsutskottets uppgifter grundas i Kodens föreskrifter om styrelsens ansvar för att sätta riktlinjer för hur Bolaget ska verka i samhället. Utskottet bereder bland annat policyer för affärsetik och hållbarhet, hållbarhetsredovisningar (års- och kvartalsvis) och arbetar med uppföljning inom affärsetik och hållbarhet. Vidare utför styrelsen årligen en genomgång av Bolagets hållbarhetsarbete. Genomgången omfattar riskanalys, etiska dilemman och djupare utbildning kring särskilt identifierade områden.

Vd är ansvarig för hållbarhetsfrågorna inom koncernen men ledningen av det löpande hållbarhetsarbetet har delegerats till Direktör Corporate Responsibility. Denna roll ingår i ICA Gruppens koncernledning (IMT). Koncernledningen har, under ledning av Direktör Corporate Responsibility, i uppdrag att utveckla och i förekommande fall följa upp Bolagets hållbarhetsarbete. Till stöd för koncernledningen och Direktör Corporate Responsibility har Bolaget inrättat en kommitté benämnd Sustainability Work Group. Denna kommitté är tvärfunktionell och bereder ärenden avseende hållbarhet. Koncernledningen föreslår för styrelsen prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen. Därutöver har koncernledningen i uppdrag att för styrelsen föreslå policyer och revidering av befintliga policyer.

Läs mer om hur ICAs hållbarhetsarbete styrs ›

Vad har ICA för hållbarhetsstrategi?

Hållbarhet är integrerat i ICA:s koncernstrategi, som består av fem långsiktiga strategiska teman, vilka tillsammans utgör grunden för ICA Gruppens alla verksamheter. Ett av dessa teman är "En positiv kraft" - vi ska leda utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. På medellång sikt preciseras riktningen genom Ambition 2025, som anger var ICA Gruppen ska vara på cirka fem års sikt för att möta identifierade förändringar och drivkrafter i omvärlden. ”Hälsosamt och Hållbart” är ett av fyra teman inom ambitionen, som sedan konkretiseras i de koncernövergripande förflyttningsområdena ”Klimat bortom neutralitet” och ”Gör hälsosamma val enklare”.

ICA Gruppen arbetar dessutom med ett antal prioriterade hållbarhetsfrågor utifrån en väsentlighetsanalys som revideras varje år. För att strukturera strategiutveckling och kommunikation inom hållbarhetsarbetet används plattformen För en god morgondag, med de fem fokusområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering & mångfald, och kvalitet.

Läs mer om ICA Gruppens strategiska prioriteringar ›

Vad innebär För en god morgondag?

För en god morgondag är en kommunikationsplattform för att strukturera och tydliggöra ICA Gruppens hållbarhetsarbete inom fem områden; lokalt, miljö, hälsa, inkludering & mångfald och kvalitet. Det finns tydliga ambitioner och mål för varje område och alla delar av ICA Gruppen har aktiviteter inom respektive område. För en god morgondag manifesterar att arbetet kring hållbarhet aldrig kommer att stanna, det är något som vi ständigt måste jobba med och som ska finnas i allt vi gör.

Är ICA anslutet till FNs Global Compact?

Ja, ICA är sedan 2004 anslutet till FN:s företagsinitiativ Global Compact och tar ansvar för dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och bekämpning av korruption.

Har ICA en uppförandekod?

ICA Gruppen har ett antal policyer som är obligatoriska för alla medarbetare och bolag och klargör regler och krav för medarbetare. Bland annat finns en hållbarhetspolicy, en policy för affärsetik och en kundpolicy. Våra krav på leverantörer baseras på policyerna och klargörs i avtal – bland annat finns tydliga formuleringar om produktsäkerhet, djuromsorg, innehåll, spårbarhet, affärsetik, miljö och socialt ansvar i avtalen.

Vad är ICAs största klimatpåverkan?

Vad gäller klimatpåverkan i ICA Gruppens egen verksamhet (butik, apotek, lager och kontor) har utsläppen per kvadratmeter minskat med 76 procent mellan 2006 och 2020. Av de utsläpp som kvarstår kommer ungefär hälften från godstransporter, en dryg tredjedel från köldmedia, och resterande från energiförbrukning samt tjänsteresor.

Tittar man på hela ICA:s värdekedja kommer en stor del av klimatpåverkan från produktionen av livsmedel, och ICA Gruppen har därför antagit mål för att minska klimatpåverkan även i detta led.

Läs mer om ICA Gruppens klimatmål här ›
Lär mer om ICA Gruppens klimatpåverkan här ›

Vad gör ICA för att minska sin klimatpåverkan?

ICA Gruppen har en mängd aktiviteter för att minska vår klimatpåverkan, och minskade utsläppen i den egna verksamheten med 76 procent mellan 2006 och 2020. Detta inkluderar utsläppen som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor via exempelvis köldmedia, el, godstransporter och tjänsteresor i både Sverige och Baltikum. Sedan 2020 är ICA Gruppen klimatneutral i den egna verksamheten, genom att de utsläpp som kvarstår klimatkompenseras.

Till 2030 ska ICA ha netto noll utsläpp i den egna verksamheten, vilket innebär ett fortsatt fokus på att minska de egna utsläppen, parallellt med att klimatkompensation gradvis ersätts av balanserande åtgärder som binder koldioxid från atmosfären. Strax under hälften av ICA Gruppens klimatutsläpp kommer idag från godstransporter, så arbetet mot fossilfria godstransporter på väg är en viktig del. Runt en tredjedel av utsläppen kommer från köldmedia, så fortsatt byte till köldmedia med lägre klimatpåverkan är också avgörande.

Läs mer om ICA:s klimatambition här ›
Läs mer om ICA:s klimatkompensation här ›

Vilka hållbarhetsmål har ICA?

För att driva på och följa upp hållbarhetsarbetet sätter ICA Gruppen centrala mål inom de prioriterade fokusområdena lokalt, miljö, hälsa, inkludering & mångfald och kvalitet, som kompletteras med mål inom respektive bolag samt för specifika frågor.

Läs mer om ICA Gruppens hållbarhetsmål ›

Hur kvalitetssäkrar ICA sina produkter?

ICAs kvalitetsarbete grundar sig på tydliga rutiner och processer för att uppnå spårbarhet och kontroll när det gäller sortiment och hantering av varor. ICA lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra verksamheten och ligger långt fram när det gäller certifiering inom dagligvarubranschen. ICA arbetar med revisioner, spårbarhetskontroller, granskning av produkters innehåll och märkning, produkttester och strukturerad kvalitetssäkring inom logistik och butik.

Hur arbetar ICA med palmolja?

Palmoljan i ICA Gruppens egna varor ska vara certifierad av RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). I ICAs egna livsmedelsprodukter som innehåller palmolja används endast segregerad RSPO-certifierad palmolja som hålls isär från o-certifierad palmolja längs produktionskedjan ända till slutprodukten. ICA Gruppen är medlem i RSPO - en icke vinstdrivande organisation som utvecklar och implementerar kriterier för ansvarsfullt odlad palmolja så att odlingen sker på ett sätt som är bättre för natur, människor och djur - samt deltar i branschens gemensamma arbete för mer ansvarsfullt producerad och hållbar palmolja.

Hur arbetar ICA med soja?

Soja som används i ICAs egna varor för humankonsumtion samt som foderråvara till kött- och mjölkproducerande djur är ansvarsfullt producerad. Det innebär att 100% av den soja som använd i ICA Sveriges egna märkesvaror är certifierad enligt en trovärdig standard eller täcks av certifikat för motsvarande volym. ICA Gruppen är medlem i RTRS (Round Table on Responsible Soy) och i den Svenska Sojadialogen.

Hur säkrar ICA att leverantörerna har schyssta arbetsvillkor?

ICA Gruppens fasta övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. ICA säljer produkter från hela världen, och ska ha kännedom om var produkterna kommer ifrån och under vilka villkor de har producerats. ICA accepterar inte diskriminering, avsaknad av rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal, barnarbete, tvångsarbete eller andra brister i efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Detta tydliggörs i bolagets policyer och i avtalen med samtliga leverantörer. ICA finns också representerade ute i världen för att bättre kunna samarbeta med leverantörerna, kontrollera produktionen och verka för förändring genom utbildningsinsatser, projekt samt samarbeten med andra branschaktörer. ICAs krav baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILOs (International Labour Organisation) kärnkonventioner. ICA stödjer också Consumer Goods Forums ”Forced Labour Resolution”. Det övergripande målet är att alla ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha genomgått en social revision.

Vilket ansvar tar ICA för att främja goda matvanor?

ICA Gruppen vill bidra till en bättre folkhälsa. I kraft av storlek och genom samverkan finns goda möjligheter för gruppens verksamheter att nå ut och på olika sätt inspirera till en mer hälsosam livsstil – och därigenom göra skillnad på både individ- och samhällsnivå. Hälsoaspekterna omfattar såväl förebyggande aktiviteter i form av sunda kostvanor och regelbunden motion, som enklare vårdtjänster och rådgivning kring såväl läkemedel som privatekonomi. ICA Gruppens gemensamm hälsoambition identifierar tre fokusområden, och barn och unga utgör särskilt prioriterade målgrupper. Ett av fokusområden är fysiskt välmående – att göra det enklare att leva mer hälsosamt varje dag.

Att öka intaget av frukt, grönsaker och baljväxter ger fördelar för både klimatet och den egna hälsan. ICA Sverige har därför som mål att kundernas inköp av frukt och grönt senast 2025 ska motsvara den rekommenderade konsumtionen om 500 gram per person och dag.

Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, dieter, allergier och livsstil kan vi sprida kunskap och inspirera våra kunder till en hälsosam livsstil. Arbetet utgår från officiella, nordiska kostråd och näringsrekommendationer. Vi för också en kontinuerlig dialog med politiker, myndigheter, branschkollegor och andra intressenter om hur handeln kan bidra till att minska folkhälsoproblemen.

Hur arbetar ICA med djuromsorg?

ICAs varor ska tillverkas under värdiga förhållanden. Djur ska inte fara illa och naturliga råvaror ska inte förändras utan goda och genomtänkta syften. Vi ska så långt det är möjligt säkerställa god djuromsorg. Med detta menar vi att:

  • djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
  • djur ska hållas och skötas i en djurvänlig miljö som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
  • djur ska ges tillräcklig omsorg och tillsyn.
  • vi accepterar inte att antibiotika används i förebyggande syfte vid djuruppfödning.
  • kött från utrotningshotade djur får inte säljas.
  • vi ställer oss positiva till produktionsanläggningar som använder tredjepartssystem för att säkerställa godtagbar djurhållning.
Hur ställer sig ICA till genteknik (GMO)?

ICA Gruppen säger generellt nej till alla GMO-märkta produkter utifrån en försiktighetsprincip. Om vi ska godkänna en sådan produkt ska det finnas en tydlig konsumentnytta, vara etiskt acceptabelt, säkert för miljön och människor samt godkännas av ICAs koncernledning. ICA Gruppen har i dagsläget inte godkänt någon GMO-märkt produkt.

Hur ser ICA på tillsatser?

Tillsatser ska användas restriktivt och medföra ett tydligt mervärde för kunden, till exempel förbättrat näringsvärde, säkerhet, hanterbarhet, utseende och smak. I innehållsförteckningen ska alla ingredienser alltid deklareras så att kunden kan göra ett medvetet val. Vissa tillsatser kan orsaka överkänslighetsreaktioner eller ha andra negativa effekter. Vi följer de vetenskapliga rapporterna kring dessa tillsatser och kan välja att begränsa användningen i produkter under eget varumärke.

Vi tillåter inte azofärger i livsmedel. Vi tillåter inte heller andra färgämnen i baslivsmedel som smör, mjölk, cerealier, mjöl, socker, kött, fisk, frukt och grönsaker.

Hur ställer sig ICA till sponsring?

Ett av ICAs övergripande mål är att vara en positiv kraft i samhället. Sponsring sker i samarbete med organisationer som jobbar för goda syften, hälsosamma levnadsvanor eller bra och hälsosam mat.

Vem ska jag kontakta om jag vill diskutera sponsring?

Rent praktiskt så ligger sponsringsfrågorna på respektive bolag inom ICA Gruppen.

Här hittar du kontaktuppgifter till bolagen ›

Hur ser ICA Gruppen på att betala skatt?

ICA Gruppen har en skattepolicy, som årligen fastställs av styrelsen. Policyn beskriver riktlinjer för hur skattefrågor ska hanteras inom koncernen. ICA Gruppen följer gällande skattelagstiftning i varje land som verksamheten bedrivs i. Alla beslut om verksamheten fattas på affärsmässiga grunder och skatteeffekter är en följd av dessa beslut.

ICA Gruppen skapar arbetstillfällen och bidrar till skatteintäkter i de lokala ekonomier där koncernen är verksam.