För en god morgondag

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och innehåller höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring detta arbete har För en god morgondag lanserats, som ska bidra till att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrivs och vilka frågor som är viktigast.

För en god morgondag har fem underområden:

Lokalt

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar.

ICA-idén är central i ICA Gruppens verksamhet och bygger på samverkan i kombination med lokal anpassning. En del i detta är ett engagemang i lokala frågor och behov på de platser där bolaget verkar, för att vara så nära kunderna som möjligt, och skapa en positiv utveckling i samhället där ICA Gruppen verkar. Både i Sverige och i de baltiska länderna är efterfrågan på lokalt producerade livsmedel stor och växande. ICA Sverige och Rimi Baltic arbetar på flera sätt för att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet, och också för att stötta landsbygden och bidra till en levande ort.


Exempel på lokala aktiviteter

Apotek som ger samhällsnyttig service

Apotek Hjärtat driver flera Minutkliniker som fungerar som en liten vårdcentral i anslutning till apoteken. Minutklinikerna erbjuder undersökningar vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem, liksom hälsoundersökningar och vaccinationer.

Samtliga Minutkliniker ligger i direkt anslutning till Apotek Hjärtat eller Maxi ICA Stormarknad för att förenkla för kunderna och samtidigt avlasta traditionella vårdcentraler.

Svensk råvara i egna mejeriprodukter

2016 startade ICA Sverige en omläggning av det egna mejerisortimentet för att öka andelen svensk råvara i alla egna mejeriprodukter.

Under 2017 lanserades en ny hårdost tillverkad av enbart svensk mjölk, Folke, som ytterligare ett sätt att utveckla det svenska mejerisortimentet. Idag innehåller över 80 procent av ICA Sveriges mejerisortiment svensk råvara.

Samarbete för fler svenska varor

Sedan 2014 samarbetar ICA Sverige med LRF för att bredda utbudet av svenska varor i butik och bidra till den svenska landsbygdens utveckling och tillväxt. Samarbetet har bland annat inneburit ett aktivt sortimentsarbete där i dag 85 procent av ICA Sveriges nötkött och närmare 90 procent av de charkprodukter ICA Sverige säljer under egna varumärken har svenskt köttinnehåll.

Inom ramen för samarbetet har fokus även riktats mot frukt och grönt. Bland annat har odlare i samråd med ICA Sverige investerat i odling och lagring för att förlänga säsongen för svenska rotfrukter med två månader, från åtta till tio. Detta kommer också möjliggöra ökad andel av svenskodlade rotfrukter i ICA Sveriges sortiment. Det finns också projekt för att förlänga den svenska äppel-säsongen och öka andelen svenskodlade äpplen.

Frukt blir must i uppmärksammat projekt

För två år sedan började ICA Sverige samarbeta med det då nystartade svenska företaget Rescued Fruits, där överbliven frukt från ICA Sveriges lager och butiker använts för att göra must, som sedan sålts under varumärket ICA Räddad frukt. ”Vi har arbetat med ett gäng riktiga eldsjälar på ICA Sverige, som har haft stor förståelse för att vi var nya på marknaden och inte hade samma infrastruktur och rutiner som andra leverantörer.

Eftersom ICA Sverige har betraktat detta som ett hållbarhetsprojekt har fokus också legat på miljönytta framför maximal vinstmarginal. Jag tror att liknande samarbeten kommer bli allt viktigare för innovationer och hållbar utveckling i framtiden”, berättar Cecilia Larsson, tidigare vd och grundare av Rescued Fruits. Samarbetet mellan ICA Sverige och Rescued Fruits var 2017 en av finalisterna till Nordiska rådets miljöpris.

Utveckling av handelsplatser och områden

Förutom att säkerställa tillgång på butikslokaler och andra lokaler för verksamheten arbetar ICA Fastigheter med att utveckla handelsområden och skapa mötesplatser där människor kan handla, mötas och trivas. Detta görs bland annat genom konceptet Goda Grannar, där man med ICA-butiken i centrum skapar mervärden för besökarna och där hyresgästerna kan dra nytta av varandras flöden.

Genom sin aktiva roll i stadsdelsutvecklingen bidrar ICA Fastigheter till att skapa platser som fyller flera servicebehov hos kunderna, och på så sätt utvecklar den lokala orten.

Handlare söker bonde

För att utöka det närproducerade sortimentet och öka försäljningen av svensk mat lanserade ICA Sverige under kvartalet en ny orderportal som möjliggör affärsrelationer mellan lokala leverantörer och ICA-butiker. Portalen är nu tillgänglig för fristående ICA-handlare och leverantörer i hela landet.

Miljö

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa våra kunder till mer hållbara val.

Miljöfrågorna är integrerade i det dagliga arbetet i butik, apotek, logistik och på kontor, bland annat genom miljöcertifierade inköps-, fastighets- och logistikverksamheter. Målet är att verksamheten ska vara klimatneutral till år 2020. Sedan 2006 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 67% till och med 2019. Minskningen har till största delen skett tack vare ett långsiktigt arbete med ett flertal åtgärder inom energi, köldmedia och transporter.

Utifrån den takt och de planer ICA Gruppen har kommer vi att nå vårt utsatta mål till 2020. Nu tar vi nästa steg mot att nå minst netto-noll till år 2030. För att nå målet kommer ICA Gruppen att balansera ut positiva utsläpp mot negativa utsläpp för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten genom olika åtgärder, t.ex. genom att producera förnybar energi. ICA Gruppen vill även halvera klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp till 2030.


Exempel på miljöaktiviteter

Aktiviteter för minskat matsvinn

Livsmedel står för nästan en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Ungefär en fjärdedel av all mat som köps slängs istället för att konsumeras. För att bidra till att minska matsvinnet driver ICA Gruppen ett antal initiativ.

Ett exempel är den nya så kallade skinpackförpackningen som ICA Sverige införde under året på stora delar av köttsortimentet. Förpackningen med vakuum ger köttet ungefär dubbelt så lång hållbarhet jämfört med en traditionell förpackning. Den innehåller dessutom mindre luft, vilket gör att transporterna kan optimeras ytterligare. Förpackningen bidrar även till en naturlig mörningsprocess vilket ger köttet bättre smak. Ett flertal av ICA Sveriges frysta fiskprodukter har också denna nya, smarta förpackning.

Omfattande arbete för att minska mängden plast

Inom ICA Gruppen pågår flera initiativ för att successivt minska den totala mängden plast. Som första apotekskedja i Sverige började Apotek Hjärtat i maj att ta betalt för sina plastpåsar för att minska konsumtionen. Delar av intäkterna skänks till Naturskyddsföreningen för att finansiera arbetet kring miljöpåverkan och läkemedel. Samtidigt byttes även den befintliga påsen tillverkad av råolja ut mot en ny, mer miljövänlig plastpåse tillverkad av den förnybara råvaran sockerrör. Sedan starten har användandet av plastpåsar minskat med 44 procent på Apotek Hjärtat.

Samtliga plast- och papperskassar i ICA Sveriges centrala sortiment är sedan 1 juli respektive 1 september klimatneutrala. De växtbaserade plastkassarna ger vid förbränning 85 procent mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. Att helt eliminera klimatpåverkan är dock inte möjligt i nuläget, varför ICA tagit beslutet att klimatkompensera de återstående koldioxidutsläpp som orsakas vid produktion och transport.

Inom ICA Sverige bedrivs även ett omfattande arbete som syftar till att ersätta plastbaserade emballage runt ICAs egna varor med mer hållbara alternativ. Bland annat har fossilbaserade plasttråg och förpackningar till ett antal grönsaker och frukter under kvartalet ersatts med alternativ i papp eller växtbaserad plast. Därutöver lasermärks successivt allt fler ekologiska produkter inom frukt och grönt som ersättning för plastemballage eller klisteretiketter.

Plasta la vista!

Varför är det plast runt paprikorna? Går all plast att återvinna? Kan jag verkligen påverka i plastfrågan? I den här korta filmen svarar vår plastexpert Emelie Hansson på vanliga frågor som ICA får om plast.

Märkningar guidar kunderna

För att hjälpa kunderna att göra hållbara val använder ICA Gruppen olika typer av märkningar. Hemtex arbetar till exempel med märkningen Den hållbara tråden, för de produkter som tar störst hänsyn till människa och miljö. På samma sätt märker ICA Sverige ut produkter med Välj miljösmart.

Apotek Hjärtat införde under året en märkning med miljö- och hållbarhetskriterier, Välj med Hjärtat, som till en början gäller receptfria läkemedel. Målsättningen är att satsningen ska leda till att fler leverantörer ställer om till en mer hållbar läkemedelsproduktion.

Matsvinn blir fisk i cirkulärt system med insekter

ICA Sverige har tillsammans med det svenska foodtech-företaget Nutrient skapat ett cirkulärt system med insekter i centrum. ICA kommer använda svinn från produktionen av ekologisk potatis som foder till insekter. Genom en lagändring från första juli kommer insekterna sedan att kunna användas som fiskfoder till bland annat ICAs egen odlade röding.

Att använda insekter istället för foder från annan fisk minskar drastiskt belastningen på haven. Dessutom är insekterna som ska användas rika på omega 3 och 6.

Klimatsmarta butiker

Den största klimatpåverkande faktorn inom ICA Gruppen återfinns i butiksledet. Inom koncernen bedrivs därför ett aktivt arbete med energieffektiviseringar och en successiv övergång till förnybar energi och köldmedia med lägre klimatpåverkan. Inom ICA Fastigheter bedrivs flera projekt för att optimera energianvändningen i den befintliga fastighetsportföljen. Under kvartalet har två energiprojekt i butik avslutats. I projektet i Sala medför installationer i värme och ventilation en beräknad reduktion av energiförbrukningen om 20 procent.

Energiprojektet i Bromölla innebär en konvertering till naturliga köldmedier med mycket låg klimatpåverkan, utfasning av fossilt bränsle samt en stor energibesparing beräknad till 43 procent. Under kvartalet har även nyetablering i Moraberg avslutats där geoenergi har installerats. Dessutom har under kvartalet ett koncept och lösning för laddstolpar rullats ut, samt arbetsmiljö- och sociala revisioner införts i byggprojekt.

Hälsa

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet.

Att hjälpa kunderna att må bra och inspirera dem till en hälsosam livsstil är en viktig uppgift för ICA Gruppen. Med matbutiker, apotek och minutkliniker verkar ICA Gruppen inom hela hälsoområdet från att förebygga, vårda och bota till att guida och inspirera till att leva hälsosamt. Genom produkter som tar hänsyn till frågor kring tillsatser, allergier, trender och livsstil kan ICA Gruppen sprida kunskap och inspirera kunderna till medvetna val i vardagen. Utgångspunkten är alltid officiella, nordiska kostråd och näringsrekommendationer.


Exempel på hälsoaktiviteter

Satsningar för barn inom hälsa och motion

ICA Sveriges hälsosatsning Kompis med kroppen har pågått i 16 år och hittills har cirka 940 000 skolbarn genomgått utbildningen där barn får lära sig mer om att äta hälsosamt med fokus på frukt och grönsaker. I år innehåller utbildningsmaterialet även en ny del om matsvinn och hur man kan äta mer klimatsmart.

ICA Sverige har också ett samarbete med Generation Pep (GEN-PEP) för att vara med och skapa en folkrörelse för barn och ungdomars hälsa. GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Initiativtagare är det svenska Kronprinsessparet.

Kampanjer mot cancer

ICA Sverige och Apotek Hjärtat var två av huvudsponsorerna till Rosa Bandet och samlade under hösten in pengar till cancerforskningen genom försäljning av såväl rosa varor som av Rosa Band.

Genom ett nytt samarbete med Lidingöloppet fanns ytterligare en arena för insamling i samband med Rosa Bandet-loppet i september. Förutom att löparna som anmälde sig till Rosa Bandet-loppet kunde bidra till cancerforskningen med sin anmälningsavgift kunde besökarna även skänka pengar på andra sätt. Även ICA Banken samlade in pengar, och totalt bidrog ICA Gruppen tillsammans med kunderna med 54 Mkr till cancerforskningen.

Kostnadsfritt hälsotest online

För att få fler att reflektera över sina levnadsvanor har Apotek Hjärtat lanserat Hälsokvittot – ett heltäckande hälsotest på webben. Det kostnadsfria testet bygger på Socialstyrelsens riktlinjer och är framtaget av forskare vid Linköpings universitet. Testerna är enkla att genomföra och ger värdefulla rekommendationer som kan ha stor betydelse för den enskilda individen.

Hälsosatsningar i de baltiska länderna

Intresset för hälsa och välmående är stort i Estland, Lettland och Litauen, och som ledande inom dagligvaruhandel vill Rimi Baltic på olika sätt bidra till en sund livsstil avseende såväl mat och dryck som regelbunden motion.

Under året har ett stort antal hälsorelaterade aktiviteter och initiativ genomförts. Till de större hör införandet av märkningen Choose healthier, baserad på Nyckelhålskriterierna, på ett stort antal hälsosammare produkter. Därutöver har Rimi Baltic även stöttat initiativ till flera idrotts- och motionssatsningar, bland annat Lattelecom Riga Marathon.

Stort intresse för vegorecept

Det ökade intresset för hälsosamma och vegetariska alternativ märks inte bara i försäljningsstatistiken. Genom det stora antal vegetariska recept (idag drygt 2 000 stycken) som ICA Sverige satsar på att tillhandahålla märks det även i antalet sökningar på ica.se.

Veckorna före påsk steg sökningarna på ica.se efter vegorecept med hela 140 procent jämfört med i fjol.

Aktiviteter för att stimulera fruktätande

Unga i Sverige äter mindre frukt och grönt än det rekommenderade dagliga intaget på 500 gram. För att hitta nya idéer för vad ICA kan göra för att få unga att äta mer grönsaker, bär och frukt genomförde ICA Sverige i augusti 2017 en workshop, eller hackathon, med ungdomar från Järvaskolan. Dagen delades upp i olika block som problematisering, forskning och idégenerering. Nästa steg i modellen är att utvärdera idéerna och därefter samla ungdomarna och berörda avdelningar inom ICA för att konkretisera och realisera idéerna.

Inför halloween tog ICA Sverige fram ett speciellt sortiment med rotfrukter, grönsaker och frukter som anspelade på Halloween på ett lekfullt sätt. Syftet var att inspirera barn och unga att äta mer grönsaker och frukt under en högtid som annars har stort fokus på godis. Exempel på produkter var blomkål som lanserades som zombiehjärna och blå potatis som föreställde spindelkroppar.

Mångfald

Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter.

ICA Gruppens mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet i produkter, tjänster och service. Mångfald är en del av ICA Gruppens medarbetarstrategi, och koncernen driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.


Exempel på mångfaldsaktiviteter

ICA Gruppen i topp med kvinnliga ledare

LEAD Gender Diversity Scorecard är den första undersökningen som kartlagt jämställdheten i europeiska storbolag inom detaljhandeln och konsumentvaruindustrin. Enligt undersökningen hamnade ICA Gruppen i topp, med 40 procent kvinnor i ledande positioner, jämfört med genomsnittet på 26 procent.

 

Sysselsättning för nyanlända

ICA Gruppen är delaktig i 100-klubben, den svenska regeringens satsning som syftar till att fler nyanlända ska få jobb. Syftet är att skräddarsy paket av insatser utifrån enskilda företags behov för att skapa nya möjligheter för företagen att ta emot minst 100 nyanlända inom tre år.

Inom ramen för detta initiativ har Apotek Hjärtat ett omfattande praktiksamarbete med Arbetsförmedlingen för att stödja nyanlända farmaceuter att få svensk farmaceutlegitimation. Apotek Hjärtat erbjuder också assistenttjänster och praktik inom Apotek Hjärtat till utbildade apotekare från andra länder, även innan de fått sin svenska legitimation.

Initiativ för unga på arbetsmarknaden

ICA Sverige startade 2014 initiativet ICA 2020, som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta på ICA. Initiativet riktar sig till personer som är 25 år eller yngre och står långt från arbetsmarknaden.

ICA 2020 syftar även till att ta tillvara på innovationskraften hos unga redan befintliga ICA-medarbetare genom bland annat ICAs unga nätverk där fokus ligger på framtidsfrågor. Varje år erbjuds 20 unga medarbetare från butik, lager, kontor och apotek att delta i några dagars utvecklingsprogram. 2017 deltog även sex studenter från Center for Retailing vid Handelshögskolan. Temat var att utveckla koncept kring framtidens butik. Resultatet av arbetet presenterades för representanter från ICA Sveriges ledning.

Ökad jämställdhet genom ny satsning

Ett led i att öka mångfalden är att öka jämställdheten bland seniora ledare. Andelen kvinnor inom ICA Gruppen är totalt sett hög, även på mellanchefsnivå. Fortfarande är dock andelen kvinnor i seniora nyckelpositioner relativt låg.

I syfte att skapa en förändring och få fram fler kvinnliga chefer i ledande tjänster och i ledande befattningar startades under 2017 initiativet ICA 50/50. Initiativet består av två nätverk, ett för seniora kvinnliga ledare, vilket startade 2017, och ett för kvinnor med potential till högre befattningar, med start 2018.

Förbättring av villkor och möjligheter

ICA Gruppen deltar i Global Deal, en global satsning för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden som initierats av Sveriges statsminister. Syftet är att förbättra dialogen mellan arbetsmarknadens parter och länders regeringar för att förbättra anställningsvillkor och produktivitet.

Kvalitet

Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer.

Hela ICA Gruppens sortiment ska leva upp till koncernens och omvärldens kvalitetskrav. De produkter ICA Gruppen säljer ska självklart följa lagstiftning avseende exempelvis märkning och ingående ämnen. Grunden i ICA Gruppens arbete med produktsäkerhet är att säkerställa att alla leverantörer har en bra och säker tillverkning. Detta görs genom att leverantörer till ICA Gruppen måste underteckna koncernens inköpsavtal med hållbarhetsbilaga som säkerställer att hållbarhetspolicyn med riktlinjer följs.


Exempel på kvalitetsaktiviteter

ICA Gruppens värld av leverantörer

ICA Gruppen gör affärer över hela världen vilket innebär att ansvaret sträcker sig över gränserna. Genom kontinuerliga uppföljningar och dialoger säkerställs att leverantörerna följer såväl sociala som miljömässiga krav. Nedan redovisas var i världen ICA Gruppen är aktiv när det gäller inköp och produktion av egna varor.
ICA Gruppens värld av leverantörer

Certifieringar för att säkra krav

Vi arbetar strukturerat med verktyg och modeller för att följa upp och säkerställa att de varor vi säljer och hanterar lever upp till såväl externa som interna krav. En del i detta arbete är att certifiera stora delar av inköps-, logistik- och butiksprocesserna mot relevanta standarder för kvalitet och miljö. Den viktigaste vinsten med att certifiera processerna är att kunderna och ICA-butikerna kan känna sig trygga med att våra processer följer kraven i våra policyer och riktlinjer. Läs mer om ICA Gruppens arbete med certifieringar ›

Standarder och certifieringar säkerställer kvalitet på apoteken

Kvalitetssystemet på apoteken, det så kallade egenkontrollprogrammet, regleras av Läkemedelsverkets föreskrifter. På alla apotek ska det finnas en läkemedelsansvarig farmaceut som ser till att kraven följs och även anmäler till Läkemedelsverket om det finns allvarliga brister i verksamheten. Varje år genomförs också en egeninspektion av den läkemedelsansvarige på respektive apotek.

Apotek Hjärtat har kvalitetsspecialister som genomför regelbundna interninspektioner för att förvissa sig om att kedjans apotek håller en hög kvalitetsnivå och följer egenkontrollprogrammet. Under 2017 genomfördes 104 (142) interninspektioner.

Motverkande av matfusk

ICA Gruppen arbetar på flera fronter för att förhindra livsmedels-bedrägerier, bland annat genom kvalitetscertifikat, analyser och oanmälda revisioner samt samarbeten inom branschen. Koncernen för också kontinuerlig dialog med livsmedelsbranschen och berörda myndigheter samt följer GFSI:s (Global Food Safety Initiative) arbete inom området.

En intern sårbarhetsanalys har genomförts i enlighet med GFSI:s krav och koncernen har en egen handlingsplan för att motverka matfusk. Under året genomförde ICA Sverige 102 analyser med fokus på matfusk, främst vad gäller ursprung av kött. Analyserna visade inga tecken på medvetet fusk.

Höga krav på djuromsorg

Omsorg om djuren är en viktig fråga för ICA Gruppen. Djur ska behandlas väl, skyddas mot onödigt lidande och hållas i en miljö som främjar deras hälsa och naturliga beteende. ICA Sverige ställer krav både på svenskt och importerat kött, både när det gäller egna märkesvaror och varor från andra leverantörer. Allt färskt och fryst kött som finns i ICA Sveriges centrala sortiment har godkänts efter en revision av djuromsorgen hos respektive leverantör.

Djuromsorgsrevisioner genomförs både för slakterier och gårdar, och krav ställs på hur transporter genomförs samt hur djuren hanteras vid slakt. Revisionerna genomförs antingen av ICA Sveriges egna kvalitetsspecialister eller av en tredje part. Under året genomfördes tre revisioner.

Etiska ärtor utvecklade jordbruket i Guatemala

I byn Xetinamit i Guatemala startade ICA Sverige 2015 ett projekt tillsammans med den holländska biståndsorganisationen IDH samt leverantören Nature´s Pride med syfte att utveckla jordbruket och ge människorna förutsättningar till en bättre framtid. För varje såld förpackning av ICAs etiska ärtor skänkte ICA Sverige pengar till projektet. Projektet avslutades i oktober 2017, och uppvisade fina resultat. Bland annat har produktionen ökat genom insatser riktade mot att utveckla bevattningssystem, utöka odlingsområden samt förbättra organiseringen.

Flera aktiviteter har varit riktade mot jämlikhet, exempelvis har fonder skapats för mikrolån till kvinnorna i byn. För att förbättra hälsan har en del av investeringarna riktats mot luft- och vatten-kvalitet. Spisar har installerats som leder ut rök från bostäderna och vattenfilter har installerats för att förbättra vattenkvaliteten.

ICA använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler för en förbättrad upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare. Läs mer om cookies