Vi ska göra varje dag lite enklare

2018 i korthet

Höjdpunkter under året

Stark försäljningstillväxt online

Försäljningen online fortsatte under året att öka kraftigt. Såväl ICA-butikernas som Apotek Hjärtats e-handelsförsäljning ökade under året snabbare än marknaden generellt. ICA-butikernas försäljning ökade med 42 procent och Apotek Hjärtats med 55 procent. Även Hemtex försäljning online ökade kraftigt. Tillväxten här uppgick till 36 procent.

Etablering av centralt e‑handelslager

I syfte att öka effektiviteten och förbättra servicen gentemot såväl butiker som konsumenter etablerade ICA Sverige under våren 2018 ett centralt e-handelslager. Lagret innebär att fristående ICA-handlare i stockholmsregionen erbjuds plock och leverans direkt till slutkund.

Minskade utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser fortsatte under året att minska. Sedan basåret 2006 har ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser sammantaget minskat med 61 procent. Målet är att ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020.

115 Mdkr

Omsättning 2018

4.651 Mdkr

Rörelseresultat*

4.0 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

VD-kommentar

Stark kärnverksamhet och nya digitala möjligheter

Vi befäster våra starka positioner på dagligvaru- och apoteksmarknaderna, samtidigt som digitaliseringen ger oss nya möjligheter till synergier och samverkan inom koncernen, inte minst relaterade till användning av kunddata och investeringar i ny teknik. Vår digitala agenda är omfattande och går som en röd tråd genom hela strategin. Till våra fokusområden framåt hör givetvis att fortsätta utveckla våra e-handelserbjudanden.

En positiv kraft i samhället

Vi strävar efter att vara en positiv kraft som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är dels att inspirera våra kunder till hållbara och hälsosamma val, dels att minska vår egen klimatpåverkan. När det gäller ICA Gruppens egen miljöpåverkan är målet att vi ska vara klimatneutrala till 2020. Det är ett inspirerande och engagerande mål, men också utmanande.

Per Strömberg, Vd ICA Gruppen

Strategi

En långsiktig strategi för fortsatt tillväxt

ICA Gruppens strategi syftar till att säkerställa en fortsatt långsiktig och hållbar tillväxt på en marknad i kraftig förändring. Fem gemensamma målbilder sätter ramarna och anger tillsammans med visionen den långsiktiga riktningen framåt.

Närmast kunden

Strategiska målbilder: Vi finns där kunderna finns, lokalt, digitalt och personligt, med starka och prisvärda kunderbjudanden

Bakgrund: På en marknad i kraftig förändring ska ICA Gruppen möta kunderna där de finns, i både fysiska och digitala kanaler – och med starka erbjudanden. Detta omfattar fortsatta investeringar i koncept, pris och sortiment, butiker, apotek och ett starkt e-handelserbjudande.

Prioriteringar 2019:

Online: Fortsätta snabb tillväxt, utöka erbjudanden och förstärka leveranserbjudandet för att vinna e-handeln

Butiksnät & koncept: Utveckla vår butiksnäts- och formatstrategi med fokus på convenience, storstad och framtidens stormarknad

Förtroende och relevans

Strategiska målbilder: Vi förtjänar våra kunders lojalitet med ett starkt varumärke, ett brett ekosystem och personaliserad, datadriven kommunikation

Bakgrund: ICA Gruppens bredd – dagligvaror, apotek och bank – skapar många möjligheter till synergier; ett brett e-handelserbjudande, samlokalisering och starka varumärken. Det starka förtroende som ICA-varumärket har blir än viktigare i framtiden, som en plattform för ett bredare utbud digitala tjänster (ekosystem), samtidigt som det är en förutsättning för att kunderna ska välja att dela med sig av sin data (till exempel köphistorik). Denna data möjliggör i sin tur riktade och relevanta erbjudanden baserade på individuella preferenser.

Prioriteringar 2019:

Personalisering & lojalitet: Skala upp smartare personliga erbjudanden, förbättra lojalitetsprogrammet och lansera nya digitala tjänster i vårt ekosystem

Handlingskraftig organisation

Strategiska målbilder: Vi är engagerade och inkluderande. Tillsammans bygger vi en snabbrörlig och ständigt lärande organisation

Bakgrund: Den snabba utvecklingen i omvärlden ställer höga krav på snabbrörlighet och kontinuerlig utveckling – för ICA Gruppen som organisation och även för varje medarbetare. För att stötta utvecklingen pågår ett stort antal strategiska initiativ med bäring på bland annat ledarskap, lärande och kompetensutveckling.

Prioriteringar 2019:

Arbetssätt & kompetens: Förbättra och skala upp nya agila arbetssätt och samarbete mellan bolagen samt bygga kritiska kompetenser inom bland annat IT-utveckling och avancerad analys

Alltid bättre

Strategiska målbilder: Vi förbättras kontinuerligt och utnyttjar teknikens möjligheter för att förenkla för våra kunder, öka effektivitet och prisvärde

Bakgrund: Kostnadseffektivitet är avgörande för att säkra konkurrenskraft på lång sikt. Åtgärder för att öka effektiviteten omfattar såväl infrastrukturutveckling som ständiga förbättringar i processer och arbetssätt. Därutöver skapar digitaliseringen nya möjligheter att förenkla, automatisera och optimera flera administrativa och manuella processer.

Prioriteringar 2019:

Kärnprocesser: Öka stabilitet och kostnadseffektivitet i våra kärnprocesser med särskilt fokus på logistiken och gemensamma inköp

Automation & AI: Utöka processautomation och påbörja AI/Data Science-tester på ett urval användningsområden för ökad effektivitet och optimerade affärsprocesser

En positiv kraft

Strategiska målbilder: Vi leder utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle – För en god morgondag

Bakgrund: ICA Gruppen strävar efter att vara ledande inom samhällsansvar. Hållbarhet ska genomsyra allt koncernen gör, leda till konkreta resultat och säkerställa en hållbar värdekedja – från produktion till konsumtion. För en god morgondag är samlingsnamnet för ICA Gruppens hållbarhetsstrategi och innefattar områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Prioriteringar 2019:

Klimat & hälsa: Driva vårt hållbarhetsarbete För en god morgondag med särskilt fokus på hälsa och klimat

Alternate Text

Hållbarhet

För en god morgondag

ICA Gruppen strävar efter att vara en positiv kraft i samhället och hållbarhet är en integrerad del i det dagliga arbetet i alla ICA Gruppens verksamheter. ICA Gruppens hållbarhetsarbete bedrivs framför allt inom de fem områdena lokalt, miljö, hälsa, mångfald och kvalitet.

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar

Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar

Fokus på lokala leverantörer och samhällen

Efterfrågan på lokalt producerade livsmedel är stor och växande, både i Sverige och i de baltiska länderna. ICA Gruppen arbetar på flera sätt för att öka antalet lokalt producerade varor i sortimentet, och också för att stötta landsbygden och bidra till en levande ort. ICA Sverige har exempelvis sedan en tid tillbaka arbetat med en omläggning av det egna mejerisortimentet för att öka andelen svensk råvara i alla egna mejeriprodukter, men också för att nå avsättning för mer mjölk från mjölkbönder i Sverige. I en årlig undersökning svarade 56 procent av respondenterna 2018 att ICA Sverige är bra på svenska råvaror.

För att skapa affärsrelationer mellan lokala leverantörer och ICA-butiker har ICA Sverige också en digital plattform för handlare och leverantörer. Detta gör att ICA-butiker lättare kan hitta lokala producenter.

"Vi ska aktivt bidra till lokalsamhället där vi verkar"

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • Erbjuda lokalt producerade produkter
 • Underlätta för små lokala leverantörer
 • Sponsring och insamlingar för att stötta lokalsamhället
 • Utveckla handelsplatser som bidrar lokalt med service, arbetstillfällen och liv på orten

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val

Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val

Flera initiativ för minskad klimatpåverkan

En viktig del i ICA Gruppens hållbarhetsarbete är att minimera koncernens egen miljöpåverkan, vilket bland annat innebär att minska klimatpåverkande utsläpp, arbeta för att reducera matsvinn samt erbjuda hållbara produkter och tjänster. Det övergripande målet är att den egna verksamheten ska vara klimatneutral till 2020.

ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser har under året fortsatt att minska, om än i något lägre takt än tidigare. Till förklaringarna hör ökade transporter och ökad energiförbrukning i butiker och på apotek till följd av den varma sommaren i Sverige, men också en lägre andel HVO (biodiesel) i bränslet för godstransporter på grund av lagkrav om reduktionsplikt i Sverige.

”Vi ska minimera vår miljöpåverkan, skapa en klimatneutral verksamhet och hjälpa kunderna till mer hållbara val”

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • Satsningar på energibesparing, förnybara energikällor, naturliga köldmedia och förnybara bränslen
 • Miljöcertifierade butiker, processer och byggnader
 • Erbjuda hållbara produkter och tjänster
 • Omfattande arbete för att ersätta fossilbaserade plastförpackningar

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet

Omfattande erbjudande inom hälsa

En av ICA Gruppens främsta prioriteringar är att bidra till en bättre folkhälsa. Med matbutiker, apotek och Minutkliniker verkar koncernen inom flera hälsoområden, från att förebygga, vårda och bota till att inspirera och guida till en hälsosam livsstil samt en sund ekonomi. Målet är att senast 2020 vara den aktör på marknaden som enligt konsumenternas uppfattning tydligast hjälper dem att göra hälsosamma val.

Genom produkter och tjänster som tar hänsyn till frågor kring allergier, trender och livsstil kan ICA Gruppen sprida kunskap och inspirera kunderna till medvetna val i vardagen. Utgångspunkten är alltid officiella kostråd och de Nordiska näringsrekommendationerna.

Vi ska aktivt bidra till förbättrad folkhälsa genom att nyttja kraften i hela vår verksamhet

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • Guida kunderna genom märkningar, hälsosamma recept och kampanjer
 • Erbjuda ett hälsosamt sortiment
 • Intern utbildning i hjärt-lungräddning
 • Satsningar för barn inom hälsa och motion

Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter

Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter

Fokuserat arbete för ökad mångfald

ICA Gruppen arbetar aktivt med att öka kunskapen kring mångfald, inkludering och att synliggöra omedvetna fördomar och förebygga kränkningar. Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts inom olika delar av organisationen. Flera av aktiviteternas syfte var att öka medvetenheten hos ICA Gruppens ledare och medarbetare kring koncernens nolltolerans mot diskriminering och trakasserier, diskrimineringsgrunderna och vad de innebär samt rutiner vid diskriminering.

”Vi ska stärka vår konkurrenskraft genom att öka mångfalden i vår verksamhet och ta tillvara på olikheter”

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • Projekt för att öka jämställdhet och mångfald
 • Initiativ för att öka sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden
 • Lokala samarbeten för att öka mångfalden och erbjuda arbetstillfällen

Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer

Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer

Uppföljning och revisioner säkrar kvaliteten

Det ska vara tryggt att handla hos ICA Gruppen. Hela sortimentet ska leva upp till koncernens kvalitetskrav och vara producerat på ett acceptabelt sätt när det gäller mänskliga rättigheter. De produkter koncernen säljer ska självklart följa lagstiftning avseende exempelvis märkning och ingående ämnen, och god djuromsorg ska så långt det är möjligt säkerställas. ICA Gruppen har ett strukturerat arbete med standarder och certifieringar för att säkerställa kvalitet och socialt ansvarstagande i alla led. Ursprungsmärkning och spårbarhet utgör viktiga parametrar i kvalitetsarbetet.

”Vi ska säkerställa att kvalitet och socialt ansvarstagande alltid är vägledande i vår verksamhet och våra affärsrelationer”

Exempel på ICA Gruppens aktiviteter:

 • Sociala revisioner hos leverantörer
 • Kvalitetscertifierade butiker, processer och leverantörer
 • Handlingsplan mot matfusk, spårbarhetstester
 • Säkerställa hög djuromsorg

Värdeskapande

Ansvarsfullt värdeskapande

ICA Gruppens övergripande mål är att säkerställa rätt förutsättningar för ett fortsatt stabilt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Utifrån en stark marknadsposition ska verksamheten bidra till att skapa värde för kunder, ägare, fristående ICA-handlare, leverantörer och medarbetare – men också för samhället i stort.

Med storlek och närhet till slutkonsumenten följer resurser och faktisk möjlighet att påverka. ICA Gruppen strävar efter att vara en positiv kraft och bidra till en mer hållbar utveckling – för samhället i stort och på lokal nivå men också för den enskilda individen. För ICA Gruppen går god lönsamhet hand i hand med ett aktivt samhällsengagemang och ansvarstagande.

Segment

Våra verksamhets­områden

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. Övrig verksamhet ska stödja kärnverksamheten, men också kunna vidareutvecklas mot nya affärsmöjligheter och på egna meriter bidra till lönsamhet och fortsatt tillväxt.

God försäljnings­utveckling och många framåtriktade initiativ

God försäljnings­utveckling och många framåtriktade initiativ

För ICA Sverige präglades 2018 av god försäljningsutveckling och ett intensivt arbete i en rad olika utvecklingsprojekt. Positiva pris- och volymeffekter motverkades dock av ökade kostnader relaterade till bland annat logistik.

Kort om ICA Sverige

Med 1 277 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent (avser 2017) är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. De fristående ICA-handlarna äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik, marknadskommunikation och butiksutveckling.

82,411Mkr

Omsättning 2018

3,332Mkr

Rörelseresultat*

4.0 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Fokus på organisk tillväxt

Fokus på organisk tillväxt

För Rimi Baltic präglades 2018 av hård konkurrens, fortsatta butikskonverteringar samt förberedelser inför kommande lansering av e-handel. Ökad försäljning av egna märkesvaror samt bättre resultat från konverterade butiker bidrog till förbättrat rörelseresultat, trots negativ underliggande volymtillväxt.

Kort om Rimi Baltic

Rimi Baltic bedriver dagligvaruhandel genom 267 helägda butiker i Estland, Lettland och Litauen. I Rimi Baltic ingår även de fastigheter som koncernen äger i de baltiska länderna. Vid utgången av året hade Rimi Baltic 86 butiker i Estland, 125 i Lettland och 56 i Litauen. Rimi Baltic har en marknadsandel i regionen på cirka 15 procent.

15,255 Mkr

Omsättning 2018

631 Mkr

Rörelseresultat*

4.1 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Kraftigt ökad e-handel och stärkt position inom hälsa

Kraftigt ökad e-handel och stärkt position inom hälsa

För Apotek Hjärtat kännetecknades 2018 av ett förbättrat omnikanalerbjudande, lyckade satsningar på egna varumärken och en fortsatt hög takt i förnyelsen av befintliga apotek. Sammantaget bidrog detta till ökad försäljning, stärkt rörelseresultat och bättre marginal.

Kort om Apotek Hjärtat

Med 388 apotek och en marknadsandel på cirka 31 procent är Apotek Hjärtat näst störst på den svenska apoteksmarknaden. Apoteksverksamheten kompletterar dagligvaruhandeln och utgör en viktig del i ICA Gruppens strävan att nå en ledande position inom hälsa.

 

14,110 Mkr

Omsättning 2018

533 Mkr

Rörelseresultat*

3.8 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

Hög aktivitetsnivå och många utvecklingsprojekt

Hög aktivitetsnivå och många utvecklingsprojekt

För ICA Fastigheter präglades 2018 av fortsatt utveckling och projektering av platser i stadsnära lägen. Därutöver fortsatte även arbetet med att säkerställa en hållbar, kundfokuserad och värdeskapande förvaltning för att stödja och utveckla ICAs butiksnät i Sverige.

Kort om ICA Fastigheter

ICA Fastigheter har ett stort och aktivt förvaltat fastighetsinnehav inom detaljhandelssegmentet. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Affärsidén går ut på att förvärva, utveckla, förvalta och i vissa fall sälja fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA-butiker.

2,591 Mkr

Omsättning 2018

417 Mkr

Rörelseresultat*

16.1 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster

 

Ökade affärsvolymer och förbättrat resultat

Ökade affärsvolymer och förbättrat resultat

ICA Banken såg under 2018 tydliga och positiva effekter av de senaste årens omfattande omställningsarbete. Intäkter och affärsvolymer ökade samtidigt som resultatet förbättrades kraftigt.

Kort om ICA Banken

ICA Banken tillhandahåller ett brett utbud av funktionella bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. Därutöver bidrar ICA Banken även till att stärka kundlojaliteten till ICA-butikerna samt minska både butikernas och ICA Gruppens transaktionskostnader.

1,353 Mkr

Intäkter 2018

170 Mkr

Rörelseresultat*

*Exklusive jämförelsestörande poster

 

Fortsatt förändringsarbete

Fortsatt förändringsarbete

2018 blev ett omställningsår för Hemtex, där stort fokus låg på fortsatt förändringsarbete i syfte att nå en långsiktigt stabil resultatutveckling.

Kort om Hemtex

Hemtex är en av Nordens ledande heminredningskedjor. I slutet av 2018 uppgick antalet butiker till totalt 147, varav 129 i Sverige, 13 i Finland och 5 i Estland. Av butikerna är 133 ägda av Hemtex och 14 av franchiseföretag. För närvarande pågår ett omfattande förändringsarbete med det övergripande målet att lägga grunden för en långsiktigt hållbar lönsamhet.

1,020 Mkr

Omsättning 2018

13 Mkr

Rörelseresultat*

1.3 %

Rörelsemarginal*

*Exklusive jämförelsestörande poster
Download PDF Ladda ner årsredovisning 2018