Ordlista

  • Finansiellt
  • Hållbarhet
  • Branschrelaterade ord

Finansiellt

Affärsvolym

Summan av utlåning, inlåning, fondsparande och bostadslån (inklusive volym förmedlad via samarbete).

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkning av avkastning på sysselsatt kapital.

Avyttringar

Erhållna betalningar för sålda materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden enligt kassaflödesanalysen.

Bruttoresultat

Nettomsättning minus kostnad för sålda varor.

Direktavkastning (ICA Fastigheter)

Driftnetto i relation till genomsnittligt bokfört värde för fastigheter.

EBITDA

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation).

Eget kapital per aktie

Eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med totalt antal utestående aktier.

Engångsposter

Vinst/förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, nedskrivning av anläggningstillgångar samt större strukturförändringar.

Investeringar

Betalade investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden enligt kassaflödesanalysen.

Jämförbar butiksförsäljning

Butik som genererat omsättning i både rapportperiod och i jämförelseperioden.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

K/I-tal (ICA Banken)

Summa kostnader i förhållande till summa intäkter.

Kreditförlustnivå (ICA Banken)

Kreditförluster i förhållande till genomsnittlig utlåning.

Kärnprimärkapitalrelation (ICA Banken)

Bankens kapitalbas i relation till riskvägda tillgångar.

Nettomarginal

Periodens resultat i förhållande till nettoomsättning.

Nettoskuld

Räntebärande skulder exklusive pensioner, ICA Banken samt likvida medel.

Resultat per stamaktie

Periodens resultat, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Räntenetto (ICA Banken)

Skillnaden mellan bankens intäkts- och kostnadsräntor.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande skulder.

Uthyrningsgrad (ICA Fastigheter)

Marknadshyra för uthyrda lokaler dividerat med totalt hyresvärde (kontrakterad årshyra + marknadshyra för outhyrda lokaler).

Hållbarhet

Bangladesh Accord

Ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh.

BSCI

Business Social Compliance Initiative, europeiskt nätverk för sociala leverantörsrevisioner.

BRC CP

British Retail Consortium Consumer Products, en standard för icke mat-produkter, som omfattar produktsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad.

BRC S&D

British Retail Consortium Storage and Distribution, en kvalitetsstandard för detaljhandelsföretag, som omfattar produktsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad.

Business Ethics and Policy Committee

ICA Gruppens tvärorganisatoriska kommitté som föreslår prioriterade hållbarhetsområden och övervakar etiska problem, risker och den allmänna opinionen.

Debio

Kontrollorganisation för ekologisk produktion, norsk motsvarighet till svenska KRAV.

Fairtrade

Oberoende certifiering och produktmärkning med fokus på förbättrade arbets- och levnadsvillkor hos odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

GFSI

Global Food Safety Initiative, ett företagsdrivet initiativ för en ständig förbättring av ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Global Compact

FN:s initiativ för att stimulera företags medverkan till utveckling inom mänskliga rättigheter, arbete och miljö.

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point, metodik för riskanalys och riskhantering.

Högriskländer

Länder med hög risknivå definieras i enlighet med FNs utvecklingsprogram Human Development Index och Economic Security Index (UNDP).

ICAs Goda Affärer

Sju ståndpunkter som reglerar ICAs verksamhet och utgör grunden i hållbarhetsarbetet.

IEH

Initiativ for etisk handel, norskt forum för etisk handel och andra utmaningar i globala distributionskedjor.

ISO 9001/ISO 14001

Internationella standarder för ledningssystem för kvalitet/livsmedelssäkerhet och miljö.

KRAV

Svensk oberoende produktmärkning för ekologiskt producerad mat.

MSC

Marine Stewardship Council, internationellt miljömärke för fisk och skaldjur.

Rainforest Alliance

Oberoende certifiering och produktmärkning med målsättning att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter.

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad palmolja.

RTRS

Round Table on Responsible Soy, en organisation inrättad för att främja tillväxt och användning av hållbart certifierad soja.

Svanen

Miljömärke utfärdat av Nordiska ministerrådet för produkter med mindre miljöbelastning.

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Svensk branschgemensam standard för livsmedelshantering och matsäkerhet i butik.

UN-Water

FN:s enhet som stödjer stater i sina vattenrelaterade ansträngningar för att nå millenniemålen.

UTZ Certified

Oberoende certifiering och produktmärkning med målsättning att nå hållbar odling.

Branschrelaterade ord

BRC

British Retail Consortium. Branschorganisation för detaljhandeln i Storbritannien.

EMV

Egna märkesvaror

Hard discount

Utpräglade lågprisbutiker med begränsat sortiment.

ICAs egna varor

Samtliga varor där ICA är primär avsändare av produkten, i huvudsak egna märkesvaror.

Joint venture

Samarbetsprojekt, samriskföretag.

Jämförbara butiker

En butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden.

MTN

Löpande skuldbrev med förutbestämd förfallotid.

Non food

Varor som inte är livsmedel, till exempel kläder eller skor.

  • Finansiellt
  • Hållbarhet
  • Branschrelaterade ord