Koncernstrategi

ICA Gruppen drivs av visionen att göra varje dag lite enklare. Våra bolag bygger på en stabil grund med flera gemensamma styrkor. Vi fortsätter att utvecklas genom att hitta enklare och bättre lösningar för våra kunder så de kan handla bekvämare, laga godare mat, leva ett friskare liv, sköta hushållsekonomin, göra fler hållbara val och leva i mer hållbara samhällen.

Sedan ICA Gruppen bildades har vi konsoliderat vår bolagsstruktur för att öka synergierna.


Dagligvaror är vår kärna som stöds av våra andra verksamheter: apotek, specialvaror, bank och försäkring samt fastigheter. Genom samarbeten mellan bolagen uppnår vi skalfördelar och kan realisera viktiga synergier, t.ex. gemensamt lojalitetsprogram, samlokalisering av butiker, inköp och administration. Digitaliseringen skapar ytterligare möjligheter till synergier inom bl.a. e-handel, data och investeringar i nya teknologier och färdigheter.

Den snabba förändringstakten i vår omvärld kräver att vi blir mer snabbrörliga. Koncernstrategin bygger på en stabil grund med våra gemensamma styrkor och sätter riktningen för alla våra verksamheter inom ICA Gruppen.

Ambition 2025

- ICA är för alla. Vi har prisvärda och lokalt anpassade erbjudanden för alla kundsegment.
- Vi har det ledande ekosystemet runt mat, uppbyggt kring inspirerande och lokala marknadsplatser med kompletterande produkter, tjänster och infrastruktur.

- Vi uppfattas som ett av de bolag som gör mest för att förbättra folkhälsan.
- Vi är branschledande i utvecklingen mot en verksamhet med netto-noll klimatpåverkan.
- Vi uppfattas som en trovärdig och vägledande källa för att kunna göra hälsosamma och hållbara val.

- Vi är den mest attraktiva och uppskattade arbetsgivaren med de stoltaste medarbetarna.
- Vi är kända för vårt entreprenörskap, moderna arbetssätt, ständiga lärande och för att vi gör skillnad tillsammans.

- Förtroendet för vår datahantering är högsta möjliga och vi erbjuder relevanta och personliga produkter och tjänster vilket skapar värde för alla våra intressenter.
- Vi är genuint datadrivna i vårt dagliga arbete och vi drar full nytta av vår data i utvecklingen av vår affär.

Stora förflyttningsområden 2022-2024

ICA Gruppens styrelse har fastställt de viktigaste förflyttningsområdena för koncernen. Förflyttningsområdena, så kallade step-changes, ringar in var ICA Gruppen behöver göra kraftsamlingar de kommande tre åren. Det finns andra viktiga områden, men förflyttningsområdena kräver extra insatser.

ICA Gruppen har interna målsättningar för respektive område och mäter förflyttningen varje år.

Förflyttningsområdena, som alltså gäller för de kommande tre åren, ersätter de tidigare strategiska prioriteringarna.

Finansiella mål

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.

Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

Växa snabbare än marknaden

En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god lönsamhet och värdetillväxt.


Utfall 2020

Utvecklingen under 2020 har för alla koncernens dagligvarudelar kraftigt påverkats av den sedan mars pågående covid-19-pandemin med gynnsam volymutveckling för ICA Sverige och motsatt utveckling för Rimi Baltic och Apotek Hjärtat. Total tillväxt har varit något lägre än marknaden för samtliga verksamheter medan såväl ICA Sverige som Apotek Hjärtat har tagit marknadsandelar online.

Nå en rörelsemarginal om minst 4,5 procent

Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Styrelse och ledning styr och följer upp verksamheten exklusive engångsposter, och därför är de exkluderade ur målet.


Utfall 2020

Förbättrade rörelseresultat i ICA Sverige och ICA Fastigheter innebar sammantaget att koncernen under 2020 nådde marginalmålet om 4,5 procent. Detta trots att övriga verksamheter visade lägre rörelseresultat efter negativ påverkan från covid-19-pandemin.

Nå en avkastning på syssel­satt kapital om 7,5 procent

Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.
ICA Banken ingår inte vid beräkningen, eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är disponibla för koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.


Utfall 2020

Genomsnittligt sysselsatt kapital ökade under 2020 men ett förbättrat resultat innebar att målet nåddes. Utfallet uppgick till 9,2 procent (7,9).

Utdelning minst 50 procent av årets resultat

Avsikten är att ge en god utdelning till aktie­ägarna samtidigt som värdeskapande investeringar i rörelsen ska kunna genomföras.


Utfall 2020
ICA Gruppens årsstämma beslutade om föreslagen utdelning om 13 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till måndagen den 19 april 2021. Utdelning utbetalades genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 22 april 2021.

Nettoskuld/EBITDA <3,0

En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar möjlighet att agera också i en lågkonjunktur. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.


Utfall 2020

Koncernens nettoskuld sjönk något under året till följd av lägre leasingskulder. Underliggande net- toskuld, exklusive IFRS 16-effekter, ökade något, vilket framförallt berodde på en väsentligt högre investeringsnivå under 2020 än föregående år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA låg på 1,8 ggr vid årets slut vilket är väl i linje med koncernens mål att nyckeltalet ska var lägre än 3 ggr.

Hållbarhetsmål

För att driva på och följa upp hållbarhetsarbetet sätter ICA Gruppen centrala mål inom de prioriterade fokusområdena, som kompletteras med mål inom respektive bolag samt för specifika frågor.

För att följa upp hållbarhetsarbetet finns följande övergripande hållbarhetsmål:

ICA Gruppen ska ha netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030

Klimatförändringarna påverkar alla. För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har ICA Gruppen sedan länge arbetat enligt vetenskapligt baserade klimatmål, och mellan 2006 och 2020 minskade klimatutsläppen i den egna verksamheten (butik, apotek, lager och kontor) med 76%. Sedan 2020 klimatkompenseras samtliga utsläpp, så att verksamheten är klimatneutral. Till 2030 ska ICA Gruppen ha netto noll klimatutsläpp i den egna verksamheten. Det betyder att utsläppen ska fortsätta minska i linje med Parisavtalet till så nära noll som möjligt, samtidigt som klimatkompensation gradvis ersätts av åtgärder som balanserar ut positiva utsläpp mot negativa utsläpp.

En stor del av de utsläpp som ICA Gruppens verksamhet ger upphov till kommer från produktionsledet. Senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål.
 

  Q2 2022 (R12) Q2 2021 (R12)
Netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030 (Ton CO2e) 81 408 85 808
Netto noll utsläpp i den egna verksamheten 2030 (Ton CO2e / Mkr omsättning) 0,62 0,68
ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans totala klimatpåverkan, därför är det av största vikt att ta hand om maten som producerats. Under 2019 fattade ICA Gruppen därför beslut om ett nytt koncernmål: matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum ska halveras till 2025 jämfört med basåret 2016. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss and Waste protocol). Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, framtagning av cirkulära produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn. 

  Q2 2022 (R12) Q2 2021 (R12)
Halvera matsvinnet till 2025 (matsvinn viktandel)  1,59% 1,62% 
Halvera matsvinnet till 2025 (utveckling i % relativt basår 2016)  -13% -11% 
ICA Gruppen vill halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av livsmedel till 2030

En stor del av den globala klimatpåverkan kommer från produktion och konsumtion av livsmedel. Därför sätter ICA inte bara mål för att minska de egna utsläppen, utan ställer krav på leverantörer att anta vetenskapligt baserade klimatmål. ICA Gruppen har även ambitionen att halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030.

ICA:s kunder kan redan följa sin klimatpåverkan från livsmedel genom tjänsten ”Mitt Klimatmål”, som också ger individuellt anpassade tips för att minska klimatpåverkan och länkar till klimatguidade recept. ICA arbetar vidare mot målet både genom att inspirera och stötta kunder med olika sortimentsförflyttningar, och förbättra produktionsmetoderna för en lägre miljö- och klimatpåverkan, exempelvis inom ramen för initiativet ”ICA Växa”.

Ambitionen att halvera klimatpåverkan från kundernas livsmedelsinköp beslutades under 2020.

  Q2 2022 (R12)  Q2 2021 (R12)
Halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030 (Kg Co2e/Kg såld mat)  1,78 1,79
Kundernas inköp av frukt och grönt ska senast 2025 motsvara en konsumtion om 500 gram per dag

Alla bolagen inom ICA-koncernen i Sverige har antagit en ny hälsostrategi som bygger på ambitionen att göra det enklare att leva mer hälsosamt efter sina förutsättningar, med ett särskilt fokus på barn och unga.

Ett av målen, som redan nu märks i butikerna, är att vi senast 2025 vill att kundernas inköp av frukt och grönt ska öka betydligt, till motsvarande en konsumtion om 500 gram om dagen. Det är förändring som skulle göra stor skillnad, genomsnittet ligger idag på knappt 400 gram, medan barn och unga i genomsnitt bara äter drygt hälften så mycket.

Målet för ökad konsumtion av frukt och grönt beslutades under 2020.

  Q2 2022 (R12)
Sockersänkta produkter, ICA Sverige (antal)