Koncernstrategi

ICA Gruppen drivs av visionen att göra varje dag lite enklare. Våra bolag bygger på en stabil grund med flera gemensamma styrkor. Vi fortsätter att utvecklas genom att hitta enklare och bättre lösningar för våra kunder så de kan handla bekvämare, laga godare mat, leva ett friskare liv, sköta hushållsekonomin, göra fler hållbara val och leva i mer hållbara samhällen.

Sedan ICA Gruppen bildades har vi konsoliderat vår bolagsstruktur för att öka synergierna. Dagligvaror är vår kärna som stöds av våra andra verksamheter: apotek, specialvaror, bank och försäkring samt fastigheter.

Genom samarbeten mellan bolagen uppnår vi skalfördelar och kan realisera viktiga synergier, t.ex. gemensamt lojalitetsprogram, samlokalisering av butiker, inköp och administration. Digitaliseringen skapar ytterligare möjligheter till synergier inom bl.a. e-handel, data och investeringar i nya teknologier och färdigheter.

Den snabba förändringstakten i vår omvärld kräver att vi blir mer snabbrörliga. Koncernstrategin bygger på en stabil grund med våra gemensamma styrkor och sätter riktningen för alla våra verksamheter inom ICA Gruppen. Koncernstrategin består av 5 långsiktiga strategiska målbilder med målet att möjliggöra och skapa tillväxt i vår strävan att nå vår vision.

 

Koncernstrategiska teman 2020

Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman.

- Vi finns där kunderna finns, lokalt, digitalt och personligt, med starka och prisvärda kunderbjudanden.
 

- Vi förtjänar våra kunders lojalitet med ett starkt varumärke, ett brett ekosystem och personaliserad, datadriven kommunikation.

- Vi är engagerade och inkluderande. Tillsammans bygger vi en snabbrörlig och ständigt lärande organisation.
 

- Vi förbättras kontinuerligt och utnyttjar teknikens möjligheter för att förenkla för våra kunder, öka effektivitet och prisvärde.

- Vi leder utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle - för en god morgondag.

Stora förflyttningsområden 2020-2022

ICA Gruppens styrelse har fastställt de viktigaste förflyttningsområdena för koncernen. Förflyttningsområdena, så kallade step-changes, ringar in var ICA Gruppen behöver göra kraftsamlingar de kommande tre åren. Det finns andra viktiga områden, men förflyttningsområdena kräver extra insatser.

ICA Gruppen har interna målsättningar för respektive område och mäter förflyttningen varje år.

Förflyttningsområdena, som alltså gäller för de kommande tre åren, ersätter de tidigare strategiska prioriteringarna.

Finansiella mål

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.

Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

Växa snabbare än marknaden

En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god lönsamhet och värdetillväxt.


Utfall 2018

Under 2018 var de svenska ICA-butikernas tillväxt något högre än preliminära data för marknadstillväxten. Apotek Hjärtats försäljning 2018, var i linje med marknadstillväxten medan Rimi Baltics försäljning, bland annat påverkad av butikskonverteringar i Estland och Lettland, ökade i något lägre takt än marknaden.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nå en rörelsemarginal om minst 4,5 procent

Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Styrelse och ledning styr och följer upp verksamheten exklusive engångsposter, och därför är de exkluderade ur målet.


Utfall 2018

Rörelsemarginalen var något lägre 2018 än föregående år. Positiva volym- och priseffekter motverkades av högre kostnader för logistik och ett flertal stora förbättrings- och utvecklingsprojekt som drivs på stor bredd i koncernen. Reservering för strukturkostnader i ICA Sverige påverkade rörelsemarginalen med –0,1 procent.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nå en avkastning på syssel­satt kapital om 7,5 procent

Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.
ICA Banken ingår inte vid beräkningen, eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är disponibla för koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.


Utfall 2018

Avkastningen på sysselsatt kapital minskade något 2018 som en konsekvens av att reavinster från försäljning av fastigheter var väsentligt lägre än 2017 samt att nedskrivningar var väsentligt högre under 2018. Skillnaden i dessa poster uppgick netto till –731 Mkr mellan åren.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Utdelning minst 50 procent av årets resultat

Avsikten är att ge en god utdelning till aktie­ägarna samtidigt som värdeskapande investeringar i rörelsen ska kunna genomföras.


Utfall 2018

ICA Gruppens årsstämma 2019 beslutade om föreslagen utdelning om 11,50 kronor. Det är en höjning med 0,50 kronor eller med 4,5 procent och innebär att utdelningsandelen för 2018 blir 63 procent.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nettoskuld/EBITDA <3,0

En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar möjlighet att agera också i en lågkonjunktur. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.


Utfall 2018

Nyckeltalet ligger på samma nivå som 2017. Nettoskulden är lägre beroende på fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten. Samtidigt var EBITDA lägre, vilket främst kan hänföras till föregående års höga reavinster från fastighetsavyttringar.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Hållbarhetsmål

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens alla verksamheter.

För att följa upp hållbarhetsarbetet finns följande övergripande hållbarhetsmål:

ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020

Klimatförändringarna påverkar alla. För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har ICA Gruppen ett ambitiöst klimatmål. Målet ställer höga krav på att se över utrustning, drift, avtal och kunskap. Den klimatpåverkan som inte kan elimineras i driften till 2020 kommer att klimatkompenseras. Under 2018 godkändes ICA Gruppens klimatambition av Science Based Targets initiative.
 

  okt 2018 – sept 2019
okt 2017 – sept 2018
Utsläppsminskning jämfört med 2006 -61% -60%Utfall 2018
Under 2018 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 61 procent jämfört med basåret 2006, tack vare ett långsiktigt arbete inom energi, köldmedia och transporter. De främsta orsakerna till minskningen är övergång till förnybar el, förnybara bränslen och köldmedia med lägre klimatpåverkan.

100 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade

ICA Gruppens fasta övertygelse är att all handel ska ske med humana villkor. För att säkerställa att varorna som säljs produceras på ett acceptabelt sätt vad gäller mänskliga rättigheter finns särskilda krav kring detta i inköpsavtalen. För ICA Gruppens egna varor görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. Revisionen ska vara utförd enligt en modell som koncernen accepterar eller enligt ICA Gruppens egen metod för social revision. 

  okt 2018 – sept 2019
okt 2017 – sept 2018
Utfall 95% 96%

 
 
Utfall 2018
Utfallet för målet att 100 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade var i slutet av 2018 lägre än föregående år. Detta beror på en förändrad leverantörsbas, samt är en följd av förändrad riskklassning av högriskländer och efterföljande fördröjningar i interna uppföljningsprocesser. Processen vid förändringar i riskklassning är långdragen varpå utfallet påverkas negativt.

Minst 90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision innan utgången av 2020

2018 tog ICA Gruppen beslut om att minst 90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision vid utgången av 2020. Social återrevision ska göras inom en satt tidsram som är baserad på det tidigare revisionsresultatet. Då målet antogs 2018 kan utfallet för rullande 12 månader inte jämföras med tidigare period då data saknas.
 

  okt 2018 – sept 2019
okt 2017 – sept 2018
Utfall 84% i.u.
90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade vid utgången av 2020

Det ska vara tryggt att handla hos ICA Gruppen. Grunden i kvalitetsarbetet är att säkerställa att leverantörerna har en säker tillverkning. Detta görs genom avtalskrav med samtliga leverantörer. För leverantörer av koncernens egna varor krävs dessutom certifiering enligt en standard som koncernen accepterar. 100 procent av ICA Gruppens livsmedelsleverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade men för att möjliggöra ett bredare sortiment inom kategorin non-food och ge utrymme för små lokala leverantörer inom livsmedel är det övergripande måltalet 90 procent. Under året justerades målet upp från att tidigare ha varit 80 procent.

  okt 2018 – sept 2019
okt 2017 – sept 2018
Utfall 86% 86%

 
 
Utfall 2018
Utfallet för målet var i slutet av 2018 något lägre än föregående år. Orsaken är en förändrad leverantörsbas och fördröjningar i interna uppföljningsprocesser.

Senast 2020 ska ICA Gruppen vara den aktör på marknaden som enligt konsumenternas uppfattning tydligast hjälper dem att göra hälsosamma val

Att hjälpa kunderna att må bra och guida dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift för ICA Gruppen, dels eftersom kunderna efterfrågar det, dels eftersom koncernen som en stor aktör har stor möjlighet att påverka människors hälsa. Målet följs upp via kundundersökningar 

Utfall 2018
Under året har ICA Gruppen fortsatt sitt arbete för att inspirera kunderna till en hälsosam livsstil. Några exempel är ett särskilt halloween- och påsksortiment hos ICA Sverige för att få unga att äta mer grönsaker och frukt, 30 procent minskad andel socker i ICAs läsk, saft och fruktdryck samt fler Minutkliniker och investering i Min Doktor. Rimi Baltic har även i år genomfört ett stort antal aktiviteter i syfte att inspirera till aktivitet, rörelse och hälsosam kost. I NKI-mätningen för 2018 (Nöjd kund index) hamnade ICA Sverige på tredje plats bland de svenska dagligvaruaktörerna och Rimi Baltic på första plats bland dagligvaruaktörerna i Baltikum när respondenterna svarade på frågan Vem inspirerar mig att äta hälsoriktigt. Apotek Hjärtat hamnade på första plats i apoteksbranschen i undersökningen Nepa varumärkesattribut i november 2018 när respondenterna skulle associera ett apotek med påståendet Enkelt att göra hälsosamma val.

ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025, jämfört med basåret 2016

ICA Gruppen etablerade 2019 ett nytt mål för att minska matsvinnet. Matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum ska halveras till 2025 jämfört med basåret 2016. Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, framtagning av cirkulära produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn.

ICA använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler för en förbättrad upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare. Läs mer om cookies