Koncernstrategi

ICA Gruppen drivs av visionen att göra varje dag lite enklare. Våra bolag bygger på en stabil grund med flera gemensamma styrkor. Vi fortsätter att utvecklas genom att hitta enklare och bättre lösningar för våra kunder så de kan handla bekvämare, laga godare mat, leva ett friskare liv, sköta hushållsekonomin, göra fler hållbara val och leva i mer hållbara samhällen.

Sedan ICA Gruppen bildades har vi konsoliderat vår bolagsstruktur för att öka synergierna. Dagligvaror är vår kärna som stöds av våra andra verksamheter: apotek, specialvaror, bank och försäkring samt fastigheter.

Genom samarbeten mellan bolagen uppnår vi skalfördelar och kan realisera viktiga synergier, t.ex. gemensamt lojalitetsprogram, samlokalisering av butiker, inköp och administration. Digitaliseringen skapar ytterligare möjligheter till synergier inom bl.a. e-handel, data och investeringar i nya teknologier och färdigheter.

Den snabba förändringstakten i vår omvärld kräver att vi blir mer snabbrörliga. Koncernstrategin bygger på en stabil grund med våra gemensamma styrkor och sätter riktningen för alla våra verksamheter inom ICA Gruppen. Koncernstrategin består av 5 långsiktiga strategiska målbilder med målet att möjliggöra och skapa tillväxt i vår strävan att nå vår vision.

 

Koncernstrategiska teman 2021

Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman.

- Vi finns där kunderna finns, lokalt, digitalt och personligt, med starka och prisvärda kunderbjudanden.
 

- Vi förtjänar våra kunders lojalitet med ett starkt varumärke, ett brett ekosystem och personaliserad, datadriven kommunikation.

- Vi är engagerade och inkluderande. Tillsammans bygger vi en snabbrörlig och ständigt lärande organisation.
 

- Vi förbättras kontinuerligt och utnyttjar teknikens möjligheter för att förenkla för våra kunder, öka effektivitet och prisvärde.

- Vi leder utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle - för en god morgondag.

Ambition 2025

- ICA är för alla. Vi har prisvärda och lokalt anpassade erbjudanden för alla kundsegment

- Med maten i centrum har vi det ledande ekosystemet för kundens dagliga behov, uppbyggt kring inspirerande lokala marknadsplatser med kompletterande produkter, tjänster och infrastruktur

- Vi uppfattas som ett av de bolag som gör mest för att förbättra folkhälsan

- Vi uppfattas som en trovärdig och vägledande källa för att kunna göra relevanta, hälsosamma och hållbara val

- Vi är branschledare i utvecklingen mot en verksamhet med netto-noll klimatpåverkan

- Vi är den mest attraktiva och uppskattade arbetsgivaren, med de stoltaste medarbetarna

- Vi är kända för entreprenörskap, moderna arbetssätt, ständigt lärande och för att vi gör skillnad tillsammans

- Vi har högst förtroende för vår datahantering samt erbjuder relevanta och personliga produkter och tjänster som skapar värde för alla våra intressenter

- Vi är genuint datadrivna i vårt dagliga arbete och vi drar full nytta av data i utvecklingen av vår affär

Stora förflyttningsområden 2021-2023

ICA Gruppens styrelse har fastställt de viktigaste förflyttningsområdena för koncernen. Förflyttningsområdena, så kallade step-changes, ringar in var ICA Gruppen behöver göra kraftsamlingar de kommande tre åren. Det finns andra viktiga områden, men förflyttningsområdena kräver extra insatser.

ICA Gruppen har interna målsättningar för respektive område och mäter förflyttningen varje år.

Förflyttningsområdena, som alltså gäller för de kommande tre åren, ersätter de tidigare strategiska prioriteringarna.

Finansiella mål

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att ICA Gruppen långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den stabila dagligvaruhandeln.

Styrelsen för ICA Gruppen har fastställt följande långsiktiga finansiella mål för koncernen:

Växa snabbare än marknaden

En god försäljningsutveckling och stark marknadsposition är viktiga faktorer för att uppnå och bibehålla en god lönsamhet och värdetillväxt.


Utfall 2019

Under 2019 låg de svenska ICA-butikernas tillväxt i linje med marknadstillväxten i Sverige enligt Dagligvaruindex. Apotek Hjärtats försäljning 2019 var något lägre än marknadstillväxten. Rimi Baltics försäljning ökade i lägre takt än marknaden, bland annat till följd av butikskonverteringar.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nå en rörelsemarginal om minst 4,5 procent

Målnivån ger utrymme till investeringar i verksamheten samt avkastning på investerat kapital och ligger på en branschmässigt god nivå. Styrelse och ledning styr och följer upp verksamheten exklusive engångsposter, och därför är de exkluderade ur målet.


Utfall 2019

Rörelsemarginalen var högre 2019 än föregående år. Positiva pris- och produktmixeffekter och god volymutveckling i flera verksamheter motverkades delvis av högre kostnader för ett flertal stora förbättrings- och utvecklingsprojekt som drivs på stor bredd i koncernen. Strukturkostnader i ICA Sverige 2018 påverkade rörelsemarginalen 2018 med –0,1 procent.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nå en avkastning på syssel­satt kapital om 7,5 procent

Nivån för målet visar på en effektiv användning av kapitalet i koncernen. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.
ICA Banken ingår inte vid beräkningen, eftersom dess tillgångar och skulder genom banklagstiftning inte är disponibla för koncernen. För ICA Banken finns istället mål för avkastning på eget kapital som är ett mer relevant mål för bankverksamhet.


Utfall 2019

Avkastning på sysselsatt kapital ökade till 7,9 procent. Resultatförbättringen under året förklarar att avkastningen ökade trots att även genomsnittligt sysselsatt kapital steg med cirka 1 Mdkr under året.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Utdelning minst 50 procent av årets resultat

Avsikten är att ge en god utdelning till aktie­ägarna samtidigt som värdeskapande investeringar i rörelsen ska kunna genomföras.


Utfall 2019

ICA Gruppens årsstämma 2020 beslutade om föreslagen utdelning om 6,00 kronor per aktie. En extra bolagsstämma, tisdagen den 22 september, beslutade om föreslagen utdelning om 6,00 kronor per aktie. Totalt delades 12,00 kronor per aktie ut för 2019, vilket motsvarade 70% av årets resultat.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Nettoskuld/EBITDA <3,0

En god balans mellan resultat och lån ger handlingsfrihet och skapar möjlighet att agera också i en lågkonjunktur. Målet ändras från och med 2019 som en konsekvens av ändrad redovisning enligt IFRS 16.


Utfall 2019

Nyckeltalet var något lägre än föregående år vilket beror på fortsatt starka kassaflöden från den löpande verksamheten, och därmed lägre skuldsättning. Samtidigt var också EBITDA något högre.

Se utfall av finansiella mål vid utgången av föregående kvartal ›

Hållbarhetsmål

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är en strategisk prioritet och integrerat i koncernens alla verksamheter.

För att följa upp hållbarhetsarbetet finns följande övergripande hållbarhetsmål:

ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020

Klimatförändringarna påverkar alla. För att bidra till FN:s mål att begränsa temperaturökningen har ICA Gruppen som mål att år 2020 vara klimatneutralt. Målet inbegriper klimatpåverkan som verksamheten orsakar i butik, apotek, lager och kontor. Målet ska nås genom kontinuerlig minskning av klimatpåverkande utsläpp och ökad resurseffektivitet. Den klimatpåverkan som inte kan elimineras i driften till 2020 kommer att klimatkompenseras under 2021. Under 2018 togs även beslut om ett ytterligare mål: senast 2025 ska ICA Gruppens leverantörer, motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomvarande led, ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål. I slutet av 2019 var utfallet 24 procent.

Utifrån den takt och de planer ICA Gruppen har kommer vi att nå vårt utsatta mål till 2020. Nu tar vi nästa steg mot att nå minst netto-noll till år 2030. För att nå målet kommer ICA Gruppen att balansera ut positiva utsläpp mot negativa utsläpp för att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten genom olika åtgärder, t.ex. genom att producera förnybar energi. ICA Gruppen vill även halvera klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp till 2030.
 

  okt 2019 – sept 2020
okt 2018 – sept 2019
Utsläppsminskning jämfört med 2006 -74% -64%Utfall 2019
Sedan basåret 2006 har ICA Gruppens direkta utsläpp av växthusgaser minskat med 67 procent, tack vare ett långsiktigt arbete inom energi, köldmedia och transporter. De främsta orsakerna till den fortsatta minskningen under 2019 var omställning till köldmedia med lägre klimatpåverkan i de svenska och baltiska butikerna samt övergång till förnybar el inom hela Rimi Baltic från fjärde kvartalet.

100 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade

ICA Gruppens övertygelse är att all handel ska ske på mänskliga villkor. I ICA Gruppens leverantörsavtal finns särskilda krav vad gäller beaktande av mänskliga rättigheter. För ICA Gruppens egna varor görs sociala revisioner på plats hos leverantörer i högriskländer. Revisionen ska vara utförd enligt en modell som koncernen accepterar eller enligt ICA Gruppens egen metod för social revision. 2018 togs även beslut om att minst 90 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer ska ha en giltig social återrevision vid utgången av 2020. 

  okt 2019 – sept 2020
okt 2018 – sept 2019
Utfall 93% 95%

 
 
Utfall 2019
Utfallet för målet 100 procent av leverantörer av ICA Gruppens egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade var i slutet av 2019 95 procent. Under året har verksamhetens fokus varit att säkerställa giltig social återrevision, vilket resulterat i en positiv trend för målet för återrevisioner. Utfallet var i slutet av året 87 procent

90 procent av ICA Gruppens leverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade vid utgången av 2020

Det ska vara tryggt att handla hos ICA Gruppen. Till grunderna i ICA Gruppens kvalitetsarbete hör att säkerställa att leverantörerna har en säker tillverkning. Detta görs genom avtalskrav med samtliga leverantörer. För leverantörer av koncernens egna varor krävs dessutom certifiering enligt en standard som koncernen accepterar.

  okt 2019 – sept 2020
okt 2018 – sept 2019
Utfall 91% 86%

 
 
Utfall 2019
I slutet av 2019 var utfallet för målet 87 procent. Under året har verksamheten fokuserat på att nå måltalet vilket har påverkat trenden positivt. Ytterligare kraft kommer att läggas för att nå målet till utgången av 2020.

Senast 2020 ska ICA Gruppen vara den aktör på marknaden som enligt konsumenternas uppfattning tydligast hjälper dem att göra hälsosamma val

Att hjälpa kunderna att må bra och guida dem till att välja hälsosamt är en viktig uppgift för ICA Gruppen, dels eftersom kunderna efterfrågar det, dels eftersom koncernen som en stor aktör har stor möjlighet att påverka människors hälsa. Målet följs upp via kundundersökningar. 


Utfall 2019

I NKI-mätningen för 2019 (Nöjd kund index) hamnade ICA Sverige på andra plats bland de svenska dagligvaruaktörerna när respondenterna svarade på frågan Vem inspirerar mig att äta hälso- riktigt.
Enligt en Nielsen Omnibusundersökning i november hamnade Rimi på andra plats i Estland och Litauen och första plats i Lettland när respondenterna associerade en dagligvaruaktör med påståendet Erbjuder hälsosamma produkter och guidar kunderna att välja en hälsosammare livstil.
Apotek Hjärtat hamnade på andra plats i apoteksbranschen i undersökningen NEPA varumärkesattribut i slutet av året när respondenterna skulle associera ett apotek med påståendet Enkelt att göra hälsosamma val.

ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras till 2025

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans totala klimatpåverkan, därför är det av största vikt att ta hand om maten som producerats. Under 2019 fattade ICA Gruppen därför beslut om ett nytt koncernmål: matsvinnet från lager och butik i såväl Sverige som Baltikum ska halveras till 2025 jämfört med basåret 2016. Matsvinnet beräknas enligt en internationell standard framtagen av FLW Protocol (Food Loss and Waste protocol). Några viktiga delar för att nå det nya målet är smartare algoritmer för inköp, framtagning av cirkulära produkter samt rutiner och verktyg för att tidigt kunna identifiera livsmedel som riskerar att bli svinn.


Utfall 2019

Under 2019 har en metod för uppföljning och rapportering utarbetats. En nollmätning för 2016 har också genomförts för att användas som basår och utgångspunkt för målet. Arbetet för att minska uppkomsten av matsvinn har fortsatt, bland annat genom bättre inköpsprocesser samt registrering, uppföljning och orsaksanalys av matsvinnet. Sedan basåret 2016 har matsvinnet från lager och butiker minskat med 7 procent.

ICA använder kakor för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler för en förbättrad upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Du kan styra användningen av kakor i inställningarna i din webbläsare. Läs mer om cookies