Inkludering och mångfald

ICA Gruppen arbetar aktivt med att öka kunskapen kring mångfald, inkludering och att synliggöra omedvetna fördomar och förebygga kränkningar. Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts inom olika delar av organisationen. Flera av aktiviteternas syfte var att öka medvetenheten hos ICA Gruppens ledare och medarbetare kring koncernens nolltolerans mot diskriminering och trakasserier, diskrimineringsgrunderna och vad de innebär samt rutiner vid diskriminering.

ICAs arbete för sysselsättning för alla

ICA har drivit flera initiativ för att öka sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

100-klubben

ICA har varit en del av regeringens initiativ 100-klubben, som syftat till att erbjuda jobb eller praktik till nyanlända.

Totalt har 970 personer fått praktik eller anställning inom ICA (inklusive Apotek Hjärtat) under de tre år (2015-2018) som 100-klubben varit aktiv.

Totalt fick 3 728 individer sysselsättning hos 31 olika arbetsgivare. ICA stod därmed för 26% av de arbetstillfällen som erbjöds.

Vi kan mer

Under hösten 2009 startade ICA satsningen Vi kan mer, som syftade till att öka intresset för och möjligheterna till sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Projektet i sig är avslutat, men ICA centralt och ICA-butikerna sysselsätter fortfarande personer med funktionsnedsättning.

I början av 2019 arbetade cirka 1 500 personer med funktionsnedsättning i ICA-butikerna.

ICA 2020

Under 2014 startade ICA initiativet ICA 2020, som syftar till att ta tillvara och utveckla möjligheten för fler unga att arbeta på ICA. Initiativet riktade sig till personer som är 25 år eller yngre och står långt ifrån arbetsmarknaden.

I början av 2019 arbetade cirka 12 800 personer under 26 år i ICA-butikerna. Under 2018 hade cirka 10 000 personer under 26 år praktikplats i ICA-butikerna.

ICAs arbete för ökad jämställdhet

2017 startade ICA Gruppen initiativet ICA 50/50 för att öka mångfald och jämställdhet bland seniora ledare.

Programmet ICA 50/50 Potentials syftar till att motivera och stötta utvecklingen av juniora, kvinnliga ledare med potential till högre befattningar.

ICA Sverige och ICA-handlarnas Förbund har en gemensam ambition att 50 procent av alla nyrekryterade ICA-handlare år 2020 ska vara kvinnor. 2018 var andelen cirka 20 procent.

ICA Gruppen är ett av Sveriges mest jämställda börsnoterade företag. Det visar stiftelsen AllBrights rapport som publicerades i slutet av året och baseras på en genomgång av könsfördelningen i svenska börsnoterade företags ledningsgrupper och styrelser. ICA Gruppens koncernledning bestod per 31 december 2018 av 7 män och 6 kvinnor. ICA Gruppens styrelse bestod per 31 december 2018 av åtta män och fyra kvinnor.