Vår uppförandekod

Våra kunder och andra parter ska självklart känna trygghet och förtroende för ICA Gruppen och vår verksamhet. Hållbarhetsarbetet är en strategisk prioritet och integrerat i alla verksamheter.

Utgångspunkterna för vårt hållbarhetsarbete är de tre ledorden transparens, trovärdighet och spårbarhet. Transparens innebär att omvärlden ska kunna ha insyn i ICA Gruppens hållbarhetsarbete.

Läs mer Läs mer

Strategier och mål för hållbarhet

Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman, som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA Gruppen. Ett av dessa teman är "En positiv kraft" - vi ska leda utvecklingen mot ett mer hållbart och hälsosamt samhälle. På medellång sikt preciseras riktningen genom Ambition 2025.

Läs mer Läs mer

Så styrs ICAs Gruppens hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela organisationen

Den strategiska inriktningen för ICA Gruppens hållbarhetsarbete fastställs av styrelsen genom hållbarhetsutskottet och styrs genom strategisk planering och affärsplaneringsprocesser.

Läs mer Läs mer

För en god morgondag

ICA Gruppens hållbarhetsarbete är omfattande och innehåller höga ambitioner och en mängd aktiviteter. För att strukturera informationen kring detta arbete har För en god morgondag lanserats, som ska bidra till att ge en tydligare bild av hur arbetet bedrivs och vilka frågor som är viktigast.

Läs mer Läs mer